ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fitness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fitness, *fitness*,

-fitness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some kind of fitness empire.ธุรกิจออกกำลังอะไรนี่แหละ
Tell health and fitness they get six pages instead of eight, and i'm still not happy with european getaways.บอกส่วนของสุขภาพและการออกกำลังว่า\ ให้ลดจาก 8 เหลือ 6 หน้า และฉันยังไม่พอใจกับการเที่ยววันหยุดในยุโรป
Yeah! "Desperately Seeking Spawn. " Right next to terriers and iguanas and used fitness equipment.มีสิ หน้า"อยากมีลูกสุดๆ"ไง อยู่ถัดจากหน้า พวกหมากับกิ้งก่า แล้วก็เครื่องออกกำลังกายมือสอง
Well, I believe fitness and exercise are just as important.คือผมเชื่อว่าการฝึกกล้ามเนื้อ หรือออกกำลัง
Mr. Cavenough he has the school fitness program could I sign up for it?ขอโทษนะครับ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมออกกำลังกาย คือผมอยากสมัคร
Go get a the fitness card and let the fitness instructor design an intensive training for you.ไปสมัครสมาชิกที่ฟิตเนสซะ แล้วให้เจ้าหน้าที่เค้าออกแบบโปรแกรมการฝึกให้
Senior fitness was canceled.ฟิตเนสผู้สูงอายุ เขายกเลิกน่ะ
There's also a bar pool, five international restaurants, a spa... a fitness center, a nightclub... and, of course, the beach and beach clubs.สระว่ายน้ำใหญ่ ภัตตาคารนานาชาติ 5 ร้าน สปา ศูนย์ฟิตเนส ไนต์คลับ และแน่นอน ชายหาดและสโมสรริมหาด
Oh, I-I'm sorry, I was just looking for the, uh, fitness center.โอ้ ฉัน-ฉันขอโทษ ฉันกำลังมองหา ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ฉันจะไปตามทางของฉัน
Only Paul Wilson trained at an mma gym, but all the other husbands worked out regularly, from the local YMCA to expensive fitness clubs.เพียง พอล วิลสันเท่านั้น ที่เคยฝึก ที่ MMA ยิม แต่สามีคนอื่นๆ ก็ฝึกตามสถานที่อื่น จากศูนย์ YMCA ทั่วไป จนกระทั่ง ฟิตเนสระดับหรู
Does he look like he works out at Bally Total Fitness in Palo Alto, California?เขาดูเหมือนคนไปเล่นฟิตเนส ในแคลิฟอร์เนียเหรอ
She teaches a Booty Burn Ballet class, so she's mostly at the fitness center.เธอสอนคลาสออกกำลังลดบั้นท้าย เธอเลยอยู่ที่ศูนย์ฟิตเนสเป็นประจำ

-fitness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club
エアロビックフィットネス[, earobikkufittonesu] (n) aerobic fitness
フィジカルフィットネス[, fijikarufittonesu] (n) physical fitness
フィットネスクラブ[, fittonesukurabu] (n) fitness club; health spa
フィットネスシューズ[, fittonesushu-zu] (n) fitness shoes

-fitness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟิตเนส[n.] (fitnes = fi) EN: fitness FR: fitness [m]
สมรรถภาพทางร่างกาย[n. exp.] (sāmatthaphā) EN: physical fitness FR:

-fitness- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tropentauglichkeit {f}fitness for travel in the tropics; fitness for service in the tropics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fitness-
Back to top