ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-figures-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น figures, *figures*,

-figures- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画荻教子[huà dí jiào zǐ, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧˊ ㄐㄧㄠˋ ㄗˇ, 画荻教子 / 畫荻教子] arrange reed figures to teach the children (成语 saw);
[yǒng, ㄩㄥˇ, 俑] wooden figures buried with the dead

-figures- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age
ヲタ車[ヲタしゃ, wota sha] (n) (col) (See オタ車,ヲタク,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
上絵[うわえ, uwae] (n) printed figures (on cloth or pottery)
下回る[したまわる, shitamawaru] (v5r,vt) (See 上回る) to fall below (esp. figures
水増し予算[みずましよさん, mizumashiyosan] (n) budget of padded (empty) figures
読み上げ算[よみあげざん, yomiagezan] (n) having the figures read aloud by another person; calculation by abacus

-figures- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิดหนัง[v.] (choētnang) EN: display shadow figures ; manipulate a shadow puppet ; perform a shadow play FR:
สถิต[n.] (sathit) EN: statistics ; figures ; data ; record FR:
สถิติ[n.] (sathiti) EN: statistics ; figures ; data ; record FR: statistique [f] ; donnée [f] ; chiffre [m]
ตัวเลขการจ้างงาน[n. exp.] (tūalēk kān ) EN: employment figures FR: chiffres de l'emploi [mpl]
ตัวเลขภาวะเงินเฟ้อ[n. exp.] (tūalēk phāw) EN: inflation figures FR:

-figures- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschaltquote {f}audience rating; viewing figures
Unfallziffer {f}casualty figures

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -figures-
Back to top