ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*figures*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น figures, -figures-

*figures* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in round figures (idm.) จำนวนที่ประมาณไว้ See also: จำนวนที่คาดหรือกะ
it figures (idm.) สมเหตุสมผล See also: สมควรเป็นอย่างนั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หางเลข (n.) symbols used for figures
เชิดหนัง (v.) display shadow figures See also: perform a puppet show

*figures* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 图谱 / 圖譜] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music
画荻教子[huà dí jiào zǐ, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧˊ ㄐㄧㄠˋ ㄗˇ, 画荻教子 / 畫荻教子] arrange reed figures to teach the children (成语 saw);
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, 不符合] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming
数码[shù mǎ, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ, 数码 / 數碼] number; numerals; figures; digital; amount; numerical code
顶尖[dǐng jiān, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ, 顶尖 / 頂尖] peak; world best; number one; finest (competitors); apex; peak; top (figures in a certain field)
俑坑[yǒng kēng, ㄩㄥˇ ㄎㄥ, 俑坑] pit with funerary figures; pit containing terracotta warriors
[yǒng, ㄩㄥˇ, 俑] wooden figures buried with the dead

*figures* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age
ヲタ車[ヲタしゃ, wota sha] (n) (col) (See オタ車,ヲタク,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
上絵[うわえ, uwae] (n) printed figures (on cloth or pottery)
下回る[したまわる, shitamawaru] (v5r,vt) (See 上回る) to fall below (esp. figures
検算;験算[けんざん, kenzan] (n,vs) verification of accounts; checking figures; arithmetic check
水増し予算[みずましよさん, mizumashiyosan] (n) budget of padded (empty) figures
結縄文字[けつじょうもじ, ketsujoumoji] (n) knotted cords used to record figures, facts, etc.; quipu
読み上げ算[よみあげざん, yomiagezan] (n) having the figures read aloud by another person; calculation by abacus

*figures* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิดหนัง[v.] (choētnang) EN: display shadow figures ; manipulate a shadow puppet ; perform a shadow play FR:
สถิต[n.] (sathit) EN: statistics ; figures ; data ; record FR:
สถิติ[n.] (sathiti) EN: statistics ; figures ; data ; record FR: statistique [f] ; donnée [f] ; chiffre [m]
ตัวเลขการจ้างงาน[n. exp.] (tūalēk kān ) EN: employment figures FR: chiffres de l'emploi [mpl]
ตัวเลขภาวะเงินเฟ้อ[n. exp.] (tūalēk phāw) EN: inflation figures FR:

*figures* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschaltquote {f}audience rating; viewing figures
Unfallziffer {f}casualty figures

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *figures*
Back to top