ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fiercely-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fiercely, *fiercely*,

-fiercely- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน
His only rival was a man named Oroku Saki and they competed in all things but none more fiercely than for the love of a woman.คู่แข่งเพียงอย่างเดียวของเขาคือผู้ชายคนหนึ่งชื่อ Oroku ซากี ... ... และพวกเขาแข่งขันกันในทุกสิ่ง ... ... แต่ไม่มีมากขึ้นอย่างรุนแรงก​​ว่าสำหรับความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง
The survivals of Balhae, however, kept struggling fiercely to restore their country.เขตแดนที่โจรานได้ค้นพบ ประเทศขึ้นใหม่ นามว่า ดองรานดุค ซึ่งหมายถึง โจรานแห่งตะวันออก
She was fiercely protective of you.เขาแรงเพื่อปกป้องเธอ
The lieutenant will be fiercely loyal to the pack leader.รองฝูงจะภักดีต่อจ่าฝูงอย่างรุนแรง
She's fiercely protective of her hive.เธอป้องกันรังของเธออย่างรุนแรง
That girl is, uh, fiercely strong, independent, outspoken, beautiful, capable of anything, and no man or magazine should be able to take that away from her.ผู้หญิงคนนั้นหรอ? เธอแข็งแกร่งมาก พึ่งพาตัวเองได้ พูดจาฉะฉาน มีสเน่ห์
The men will fight more fiercely seeing their king fighting beside them instead of hiding behind his mother's skirts.คนของเราจะรบได้เหี้ยมหาญยิ่งขึ้น หากเห็นองค์กษัตริย์ รบอยู่เคียงข้างพวกเขาแทนที่จะ แอบอยู่หลังชายกระโปรงเสด็จแม่
The men will fight more fiercely seeing their king fighting beside them instead of hiding behind his mother's skirts.เด็กหญิงไม่มีเกียรติเลย
Your Commander is fiercely loyal to you, Lord Bartok.ผู้บัญชาการทหารของคุณคืออย่างรุนแรง ความซื่อสัตย์ต่อคุณลอร์ด Bartok

-fiercely- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
ぼんぼん[, bonbon] (adv,adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb
丁々発止;丁丁発止[ちょうちょうはっし, chouchouhasshi] (adv,n) (sound) of clashing swords; (arguing) as fiercely as clashing and blocking swords
受験戦争[じゅけんせんそう, jukensensou] (n) fiercely competitive entrance examinations
煽り立てる;あおり立てる[あおりたてる, aoritateru] (v1,vt) to flap strongly; to stir up fiercely

-fiercely- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระโชก[adv.] (krachōk) EN: harshly ; fiercely ; in a stern voice FR:
ถลึง[v.] (thaleung) EN: glare (at) ; glower (at) ; stare fiercely ; stare hard ; have a stern look FR:
ถมึงทึง[adv.] (thameungthe) EN: fiercely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fiercely-
Back to top