ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fibreglass-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fibreglass, *fibreglass*,

-fibreglass- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファイバーガラス[, faiba-garasu] (n) fiberglass; fibreglass

-fibreglass- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟเบอร์กลาส[n.] (faiboēklāt) EN: fiberglass ; fibreglass ; glass fibre FR: fibre de verre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fibreglass-
Back to top