ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fibreglass*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fibreglass, -fibreglass-

*fibreglass* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fibreglass (n.) ฉนวนใยแก้ว See also: แผ่นกันความร้อนใยแก้ว Syn. spunglass

*fibreglass* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファイバーガラス[, faiba-garasu] (n) fiberglass; fibreglass

*fibreglass* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟเบอร์กลาส[n.] (faiboēklāt) EN: fiberglass ; fibreglass ; glass fibre FR: fibre de verre [m]

*fibreglass* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fiberglas {n}fibreglass; fiberglass [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fibreglass*
Back to top