ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-feeling-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น feeling, *feeling*,

-feeling- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำตา (v.) show one´s feeling with one´s eyes
ปวดร้าว (v.) have a vague feeling of pain See also: suffer a splitting pain Syn. เจ็บปวด, เจ็บระบม
หวิวๆ (v.) have a feeling of faintness Syn. ใจหวิวๆ
เจ็บระบม (v.) have a vague feeling of pain See also: suffer a splitting pain Syn. เจ็บปวด
ใจหวิวๆ (v.) have a feeling of faintness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How are you feeling today?คุณรู้สึกอย่างไรวันนี้
I'm feeling worse than everฉันกำลังรู้สึกแย่กว่าที่เคยเป็น
He says he is feeling too ill to teach todayเขาบอกว่าเขารู้สึกป่วยมากเกินกว่าที่จะสอนได้ในวันนี้
I know you're feeling badฉันรู้ว่าคุณกำลังรู้สึกแย่
I'm feeling a bit better todayวันนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย
I'm feeling healthy nowตอนนี้ฉันรู้สึกแข็งแรงดีแล้ว
How are you feeling today?คุณรู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้?
I can't help feeling itมันช่วยไม่ได้ที่ฉันรู้สึกอย่างนั้น
This is the kind of feeling I've been waiting forนี่แหล่ะคือความรู้สึกที่ฉันรอคอยอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก'
I don't know if you've ever experienced the feeling of driving an expensive motorcar which isn't your own?ไม่รู้ว่านายเคยประสบกับการที่ต้อง ขับรถหรูที่ไม่ใช่ของตัวเองรึเปล่า
I can't get over the feeling something's wrong.- ฉันรู้สึกใจคอไม่ดี
I began to get a peculiar feeling about this trial. I mean, nothing is that positive.ฉันเริ่มที่จะได้รับความรู้สึกที่แปลก ๆ เกี่ยวกับการทดลองนี้ ฉันหมายความว่าไม่มีอะไรที่เป็นบวกว่า
You're feeling it now, fish.คุณรู้สึกได้ในขณะนี้ปลา
I have the most awful feeling that nobody really knows... what is going on or what we're up to...{\cHFFFFFF}I have the most awful feeling that nobody really knows... {\cHFFFFFF}what is going on or what we're up to...
It's kind of a feeling that it's easy for us to misinterpret.{\cHFFFFFF}It's kind of a feeling that it's easy for us to misinterpret.
# Help me if you can I'm feeling downช่วยฉันถ้าคุณย่อม ฉันสามารถรู้สึก ลง
# Feeling two foot smallความรู้สึกสองเท้าเล็ก ๆ
# And feeling like this I just can't go on anymoreฉันไม่สามารถอยู่ต่อไปอีกต่อไป
# Help me if you can I'm feeling downช่วยฉันถ้าคุณฉันสามารถรู้สึกลง
I've a feeling it's really gonna be a good long battle.รู้สึกเหมือนมันจะเป็นการต่อสู้ที่ยาวนาน

-feeling- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 舒服] comfortable; feeling well
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, 飘飘然 / 飄飄然] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, 一吐为快 / 一吐為快] feeling relief after the task is done
好受[hǎo shòu, ㄏㄠˇ ㄕㄡˋ, 好受] feeling better; to be more at ease
怀旧感[huái jiù gǎn, ㄏㄨㄞˊ ㄐㄧㄡˋ ㄍㄢˇ, 怀旧感 / 懷舊感] feeling of nostalga
异焉[yì yān, ㄧˋ ㄧㄢ, 异焉 / 異焉] feeling surprised at sth
无助[wú zhù, ˊ ㄓㄨˋ, 无助 / 無助] helpless; helplessness; feeling useless; no help
蕴结[yùn jié, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 蕴结 / 蘊結] latent (desire, feeling etc); bottled up
不舒服[bù shū fu, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 不舒服] unwell; feeling ill; to feel uncomfortable; uneasy
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, 眩晕 / 眩暈] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke)
乘兴[chéng xìng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 乘兴 / 乘興] while in high spirits; feeling upbeat; on an impulse

-feeling- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気持ち;いい気持[いいきもち, iikimochi] (n,adj-no) good feeling
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful
くさくさ[, kusakusa] (adv,n,vs) (on-mim) feeling depressed
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing
てれながら[, terenagara] (n) feeling awkward
どきっと(P);どきんと[, dokitto (P); dokinto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling a shock; startling; (P)
どきり;どっきり;ドッキリ[, dokiri ; dokkiri ; dokkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) feeling shocked or startled
ほっと[, hotto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling relieved; (sigh of) relief; (P)
むかっと[, mukatto] (adv,vs) feeling angry (or nauseated, etc.) suddenly
むず痒い[むずがゆい, muzugayui] (adj-i) (1) itchy; (2) creepy; feeling uneasy
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy
わね[, wane] (exp) (fem) (See わ,ね・1) expresses depth of feeling or emphasis (sentence end)
不徳の致すところ[ふとくのいたすところ, futokunoitasutokoro] (exp) (with an apologetic tone) undesirable state brought about by (my) lack of virtue; feeling morally responsible; mea culpa
乾燥感[かんそうかん, kansoukan] (n) dry, parched, or dehydrated feeling
享楽気分[きょうらくきぶん, kyourakukibun] (n) enjoyable (pleasant) feeling (atmosphere)
人品骨柄[じんぴんこつがら, jinpinkotsugara] (n) personal appearance and physique; a person's appearance and physique giving a feeling of respectable character
伸び伸び[のびのび, nobinobi] (adv,adv-to,vs) (uk) feeling at ease; carefree; (P)
倦怠感;けん怠感[けんたいかん, kentaikan] (n) physical weariness; sense of fatigue; washed-out feeling
冷え冷え[ひえひえ;ひえびえ, hiehie ; hiebie] (adv,n,vs,adv-to) feeling chilly; being fearful; cold
冷や冷や[ひやひや, hiyahiya] (adv,n,vs) feeling chilly; being fearful
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
切々;切切[せつせつ, setsusetsu] (adj-na,n) politeness; feeling of loneliness
厭戦気分[えんせんきぶん, ensenkibun] (n) feeling of war-weariness
同志愛[どうしあい, doushiai] (n) affection among kindred spirits; bonding; fellow feeling
含むところがある;含む所がある[ふくむところがある, fukumutokorogaaru] (exp) to harbor ill feeling
国際感覚[こくさいかんかく, kokusaikankaku] (n) cosmopolitan (international) way of thinking; feeling for the wider world
土地鑑;土地勘[とちかん, tochikan] (n) (1) familiarity with the land; (2) locality or terrain (usually associated with knowing or feeling the locality)
圧迫感[あっぱくかん, appakukan] (n) feeling of oppression
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood
失望感[しつぼうかん, shitsuboukan] (n) feeling of disappointment; sense of dismay
嫉妬心[しっとしん, shittoshin] (n) feeling of envy; jealous feeling
嫌な気持;厭な気持ち[いやなきもち, iyanakimochi] (n) unpleasant feeling
孤城落日[こじょうらくじつ, kojourakujitsu] (n) feeling (looking) lone and helpless; helplessness of those in reduced circumstances
孤立感[こりつかん, koritsukan] (n) isolation; sense of isolation; feeling of being isolated
実感[じっかん, jikkan] (n) (1) real feeling; actual feeling; (vs) (2) to actually feel; to have a real feeling (that ...); to experience personally; (P)
寒々した心;寒寒した心[さむざむしたこころ, samuzamushitakokoro] (n) feeling listless
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment
帰属意識[きぞくいしき, kizokuishiki] (n) (a feeling of) identification (with); sense of belonging

-feeling- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour ; flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording FR:
เฉย ๆ = เฉยๆ[adj.] (choēi-choēi) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so ; quiet ; inactive ; placid ; easygoing FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
ดูดดื่ม[X] (dūtdeūm) EN: impressively ; with feeling FR:
หักหาญน้ำใจ[v. exp.] (hakhān nāmj) EN: disregard someone' s feeling FR:
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
หัวอกเดียวกัน[X] (hūa-ok dīok) EN: be in the same boat ; have some feeling in common FR:
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness FR: franchise [f] ; sincérité [f]
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion FR: désir sexuel [m]
การแสดงความรู้สึก[n. exp.] (kān sadaēng) EN: expression of feeling FR:
คอแห้ง[adj.] (khøhaēng) EN: feeling dry ; thirsty ; having a dry throat FR:
ความรู้สึก[n.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; passion ; sentiment ; sense ; esthesia ; aesthesia FR: sentiment [m] ; sensation [f]
ความรู้สึกเด่น[n.] (khwāmrūseuk) EN: superiority feeling FR: sentiment de supériorité [m]
ความรู้สึกด้อย[n.] (khwāmrūseuk) EN: inferiority feeling FR: sentiment d'infériorité [m]
ความรู้สึกเขื่อง[n.] (khwāmrūseuk) EN: superiority feeling FR: sentiment de supériorité [m]
ความรู้สึกไม่สบาย[n. exp.] (khwām rūseu) EN: painful feeling FR:
ความรู้สึกนึกคิด[n. exp.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; sentiment FR:
ความรู้สึกแปลกแยก[n. exp.] (khwām rūseu) EN: feeling of alienation FR:
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathop kra) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt FR: être affecté ; être touché
ลองใจ[v.] (løngjai) EN: test one's feeling ; prove or test another's purpose ; test someone FR: éprouver ; peser le pour et le contre ; tester
หมดความรู้สึก[adj.] (mot khwām r) EN: feeling numb FR:
มวน[v.] (mūan) EN: be colicky ; have a queasy feeling in the stomach ; have angina FR:
หน้ามืด[adj.] (nāmeūt) EN: dizzy ; giddy ; feeling faint FR:
น้ำใจเพื่อน[n. exp.] (nāmjai pheū) EN: friendly feeling FR:
เหงา[adj.] (ngao) EN: lonely ; feeling lonely ; lonesome FR: solitaire ; seul
หง่าว[adj.] (ngāo) EN: feeling lonely ; listless FR:
ปากหนัก[v.] (pāknak) EN: be reticent ; refrain from voicing one's opinion and feeling FR:
เป็นเหน็บ[adj.] (pen nep) EN: devoid of sensation ; having no feeling FR:
ผีอำ[n.] (phī-am) EN: suffocating feeling during a nightmare FR: cauchemar [m]
ภูมิใจ[v. exp.] (phūmjai) EN: be proud of ; feel proud ; have a feeling of accomplishment ; take pride in FR: être fier (de) ; s'enorgueillir (de)
ปวดร้าว[v. exp.] (pūatrāo) EN: be heart-broken ; be deeply hurt ; suffer a splitting pain ; have a vague feeling of pain FR:
ฤทัย[n.] (reuthai) EN: heart ; mind ; feeling FR:
ฤๅทัย[n.] (reūthai) EN: heart ; mind ; feeling FR:
โรคกลัวการมีความสุข[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: hedonophobia ; fear of feeling pleasure FR:
รู้สึก[v.] (rūseuk) EN: feel ; sense ; have a feeling FR: ressentir ; éprouver
รู้สึกแปลก ๆ = รู้สึกแปลกๆ[v. exp.] (rūseuk plaē) EN: have a strange feeling FR: avoir une impression étrange ; avoir une sensation bizarre
ไส้กลวง[n. exp.] (sai klūang) EN: have an empty feeling in the stomach FR:
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īe) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop āro) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace FR:

-feeling- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohlbehagen {n}comfortable feeling
Feinfühligkeit {f}delicacy of feeling
abtasten; fühlen | abtastend; fühlend | abgetastet; gefühltto feel {felt; felt} | feeling | felt
fühlen; spüren; verspüren; empfinden | fühlend; spürend; verspürend; empfindend | gefühlt; gespürt; verspürt; empfunden | er/sie fühlt; er/sie spürt | ich/er/sie fühlte; ich/er/sie spürte | er/sie hat/hatte gefühlt; er/sie hat/hatte gespürt | sich bestens{felt; felt} | feeling | felt | he/she feels | I/he/she felt | he/she has/had felt | to feel in the pink
Minderwertigkeitsgefühl {n} | Minderwertigkeitsgefühle haben | mit Minderwertigkeitsgefühlen erfülleninferiority feeling | to feel inferior | to frustrate
Missbehagen {n}uncomfortable feeling
Nationalgefühl {n}national feeling; feeling for one's country
unwohl; mulmig; übel {adj} | ein mulmiges Gefühlqueasy | a queasy feeling
Schwächeanfall {m}sudden feeling of faintness; gone feeling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -feeling-
Back to top