ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-federal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น federal, *federal*,

-federal- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is Chief Federal Officer Feldman there? He's the little guy with a crew cut.ผู้พันเฟลด์เเมนอยู่นั่นมั้ย ตัวเล็กๆ ผมเกรียนน่ะ
Can't be as bad as the cabbage rolls at the Terre Haute Federal Pen.ไม่สามารถแย่เท่ากับกะหล่ำปลีม้วนที่คุกเทโฮท
The head of the Federal Bureau of Investigation.หัวหน้าของสำนักงานสืบสวนกลาง
His name is Norman Stansfield, and he's in room 4602... in the D.E.A. building, 26 Federal Plaza.เขาชื่อนอร์แมนสแตนฟิลด์ และเขาอยู่ห้อง 4602... ในสำนักงานตำรวจปราบยาเสพติด 26 เฟตเดอร์รอล พลาซ่า
I can't park in front like this. It's a federal building!ผมจอดรถข้างหน้านี่ไม่ได้ มันเป็นสำนักงานตำรวจ
I don't even need a gun in a Federal bank.ฉันไม่จำเป็นต้องมีแม้แต่ปืนในธนาคารกลาง
She alleges that you're not sending your grandson to school, in violation of state and federal codes, and that you have involved him in illegal activities.เธออ้างว่า คุณไม่ยอมส่งหลาน ไปโรงเรียน เป็นการละเมิดกฎของรัฐ และนอกจากนี้... ...คุณยังให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องผิดกฎหมาย
Ah, shit! Federal 595 heavy, slow immediately to match preceding aircraft.เฟเดอรัล 595 ชลอความเร็วลงเดี๋ยวนี้ ให้เท่ากับเครื่องบิน เปลี่ยน
Why are we making a federal case out of this?ทำไมเราทำเรื่องนี้ให้ใหญ่ระดับชาติไปแล้วซะล่ะ?
We're gonna rob the federal reserve!เราจะปล้น ธ.กลางรีเซิร์ฟ
Once we've robbed the federal reserve, we can buy hundreds of these baubles.ไม่ ไอ้โง่ เมื่อเราปล้นธนาควรกลางรีเซิร์ฟ... เราจะซื้อไอ้ของแบบนี้ได้เป็นร้อย
Yeah, and claw's built some sort of giant laser he's going to fire at riverton and rob the federal reserve.ใช่และคลอว์สร้างเครื่องเลเซอร์ยักษ์... เขาจะยิงไปที่รีเวอร์ตั้นและ ปล้นธ.กลางรีเซิร์ฟ

-federal- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美国联準[Měi guó Lián zhǔn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ, 美国联準 / 美國聯準] American Federal Reserve
德意志联邦共和国[Dé yì zhì Lián bāng Gòng hé guó, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄓˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, 德意志联邦共和国 / 德意志聯邦共和國] Federal Republic of Germany
联邦制[lián bāng zhì, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄓˋ, 联邦制 / 聯邦制] federal; federal system
联邦大楼[lián bāng dà lóu, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, 联邦大楼 / 聯邦大樓] federal building
联邦快递[lián bāng kuài dì, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, 联邦快递 / 聯邦快遞] Federal Express (FedEx)
联邦政府[lián bāng zhèng fǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, 联邦政府 / 聯邦政府] federal government
联邦紧急措施署[lián bāng jǐn jí cuò shī shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ ㄕㄨˇ, 联邦紧急措施署 / 聯邦緊急措施署] Federal Emergency Management Agency; FEMA
联邦电信交通委员会[lián bāng diàn xìn jiāo tōng wěi yuán huì, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 联邦电信交通委员会 / 聯邦電信交通委員會] Federal Communications Commission; FCC
北领地[Běi lǐng dì, ㄅㄟˇ ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, 北领地 / 北領地] Northern Territory, sparsely populated federal territory extending from center to north of Australia
华盛顿[Huá shèng dùn, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ, 华盛顿 / 華盛頓] Washington (name); George Washington (1732-1799), first US president; Washington State; Washington D.C. (US federal capital)
华盛顿特区[Huá shèng dùn tè qū, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄊㄜˋ ㄑㄩ, 华盛顿特区 / 華盛頓特區] Washington D.C. (US federal capital)

-federal- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
ドイツ連邦共和国[ドイツれんぽうきょうわこく, doitsu renpoukyouwakoku] (n) Federal Republic of Germany (former West Germany)
フェデラル[, federaru] (adj-f) federal
フェデラルファンド[, federarufando] (n) federal fund; FF
合衆国;合州国(iK)[がっしゅうこく, gasshuukoku] (n) (1) federal state; (2) (abbr) (See アメリカ合衆国) United States of America
新連邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] (n) {comp} FTSC; Federal Trust Criteria
洋上投票[ようじょうとうひょう, youjoutouhyou] (n) on-the-sea ballot (votes cast in a federal election by ships' crewmen and sent by fax)
財政再建団体[ざいせいさいけんだんたい, zaiseisaikendantai] (n) local governmental body that requires federal oversight to recover from its debts
連邦捜査局[れんぽうそうさきょく, renpousousakyoku] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI
連邦政府[れんぽうせいふ, renpouseifu] (n,adj-no) federal government (e.g. USA, Australia, Mexico, Germany, Canada)
連邦通信協会[れんぽうつうしんきょうかい, renpoutsuushinkyoukai] (n) {comp} (See 連邦通信委員会) Federal Communications Commission; FCC
連邦通信委員会[れんぼうつうしんいいんかい, renboutsuushin'iinkai] (n) {comp} Federal Communications Commission (USA); FCC
連邦首相[れんぽうしゅしょう, renpoushushou] (n) federal chancellor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
新連邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] FTSC, Federal Trust Criteria
連邦政府[れんぼうせいふ, renbouseifu] federal government
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA)
連邦貿易委員会[れんぼうぼえきいいんかい, renbouboekiiinkai] Federal Trade Commission (FTC)
連邦赤字[れんぼうあかじ, renbouakaji] federal (budget) deficit
連邦通信協会[れんぽうつうしんきょうかい, renpoutsuushinkyoukai] Federal Communications Commission (FCC)
連邦通信委員会[れんぼうつうしんいいんかい, renboutsuushin'iinkai] Federal Communications Commission (FCC) (US)

-federal- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินแดนสหพันธ์[n. exp.] (din daēn sa) EN: federal territory ; federal territories [pl] FR:
แห่งชาติ[adj.] (haeng chāt) EN: national ; federal FR: national ; fédéral
เขตสหพันธ์[n. exp.] (khēt sahaph) EN: federal district FR:
ระบบธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (rabop thanā) EN: Federal Reserve System FR:
รัฐบาลแห่งชาติ[n. exp.] (ratthabān h) EN: State Government FR: gouvernement national [m] ; gouvernement d'Etat [m] ; gouvernement fédéral [m]
รัฐบาลกลาง[n. exp.] (ratthabān k) EN: central government ; federal government FR: gouvernement central [m] ; gouvernement fédéral [m]
สหพันธ์สาธารณรัฐ[n. exp.] (sahaphan sā) EN: federal republic FR: république fédérale [f]
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย[n. prop.] (Sahaphan Sā) EN: Federal Republic of Nigeria FR: République fédérale du Nigeria [f]
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย[n. prop.] (Sahaphan Sā) EN: Federal Democratic Republic of Ethiopia FR: République démocratique populaire d'Éthiopie (RPDE) [f]
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล[n. prop.] (Sahaphan Sā) EN: Federal Democratic Republic of Nepal FR: République démocratique fédérale du Népal [f]
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี[n. prop.] (Sahaphan Sā) EN: Federal Republic of Germany FR: République fédérale d'Allemagne [f]
สหพันธรัฐ[n.] (sahaphantha) EN: federation ; federal state FR: fédération [f] ; état fédéral [m]
ตำรวจแห่งชาติ[n. exp.] (tamrūat hae) EN: national police ; federal police FR: police nationale [f] ; police fédérale [f]
ธนาคารกลางสหรัฐ = ธนาคารกลางของสหรัฐ[org.] (Thanākhān K) EN: Federal Reserve Bank (FED) FR: Réserve fédérale américaine [f]
ทุนรัฐบาลกลาง[n. exp.] (thun rattha) EN: federal grant FR:

-federal- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundesbehörde {f} | BundesoberbehördenFederal authority | Higher federal authorities
Bundesstraße {f}interstate road; federal highway [Am.]; main road
Bundesverdienstkreuz {n}order of the Federal Republic of Germany
Bundesverkehrswegeplan {m}Plan for Federal Traffic Routes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -federal-
Back to top