ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-feasible-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น feasible, *feasible*,

-feasible- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, using mutated animal organs and nervous systems as game-pod parts is certainly feasible but everything's so dirty.และระบบประสาทเป็นเกม-พอดเป็นไปได้ไง แถมทุกอย่างดูจะโคตรสกปรก
But it is not feasible that an adviser reached that level.But it is not feasible that an adviser reached that level.
At your age, and with the development of your cancer, it's simply not feasible for your--กำหนดอายุและโรคมะเร็งที่อยู่ใน ระดับสูงของเขา ไม่ได้ตกเป็นผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบ
# Feasible rhymes you can vision and feel # # Conducted and formed, that's a hell of a concept ## บทกวีที่นายจะได้เห็น ได้ยิน มันคือนรกของความคิด #
Yes, well, thank you both for your help, but I had a perfectly feasible escape plan.ใช่ งั้นขอบคุณพวดคุณทั้งสองสำหรับความช่วยเหลือ แต่ฉันมีผนการหลบหนีที่เป็นไปได้
Bebop and Rocksteady's bloodstream, it's feasible that were I to pinpoint a singular isotopic signature,แล้วเราหาค่าไอโซโทปเฉพาะของมันได้
I myself know of at least 58 techniques to refine a seemingly infinite array of randomly generated possibilities down to the smallest number of feasible variables.ฉันเองรู้ 58 เทคนิคเป็นอย่างต่ำที่จะคัดกรอง แนวทางล้านแปดของความเป็นไปได้ที่เกิดจากการสุ่ม ให้มีตัวแปรที่เป็นไปได้น้อยที่สุด
If I am living with the idea that I am a woman without hormones, without hips, and the idea is feasible to me, then why do I need breasts?ถ้าฉันอยู่ด้วยแนวคิดที่ว่าฉันเป็นผู้หญิง ทั้งที่ไม่มีฮอร์โมน ไม่มีสะโพก และนั่นฟังดูโอเคสำหรับฉัน งั้นแล้วฉันจะต้องการหน้าอกไปทำไม

-feasible- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
現実性[げんじつせい, genjitsusei] (n) realistic; practical; feasible

-feasible- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่น่าเป็นไปได้[adj.] (mai nā pen ) EN: not feasible ; unlikely FR: infaisable ; irréalisable
น่าเป็นไปได้[adj.] (nā penpai d) EN: feasible FR: faisable ; réalisable
เป็นไปได้[v.] (pen pai dāi) EN: be possible ; be feasible ; that's possible FR: être possible ; être concevable ; être imaginable ; être faisable ; être pensable ; c'est possible
เป็นไปได้[adj.] (pen pai dāi) EN: possible ; feasible ; plausible ; potential FR: possible ; potentiel ; de l'ordre du possible ; plausible
เซตที่เป็นไปได้[n. exp.] (set thī pen) EN: feasible set FR:
ทำได้จริง[adj.] (tham dāi ji) EN: feasible ; possible FR: faisable ; possible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -feasible-
Back to top