ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fearlessness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fearlessness, *fearlessness*,

-fearlessness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
放胆[ほうたん, houtan] (adj-na,n) boldness; fearlessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fearlessness-
Back to top