ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fearlessness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fearlessness, -fearlessness-

*fearlessness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fearlessness (n.) การวางใจในตัวเอง See also: ความเชื่อมั่นในตนเอง, การไว้ใจตนเอง Syn. daring, self-confidence

*fearlessness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
放胆[ほうたん, houtan] (adj-na,n) boldness; fearlessness

*fearlessness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Furchtlosigkeit {f}fearlessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fearlessness*
Back to top