ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fairly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fairly, *fairly*,

-fairly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a fairly small familyฉันมีครอบครัวเล็กพอสมควร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your background is fairly liberal, isn't it, Mr Blair?พื้นหลังของคุณเป็นธรรมเสรีนิยมไม่ได้นายแบลร์?
I'll be asking fairly personal questions. If she doesn't mind your presence....ผมต้องถามคำถามส่วนตัว ถ้าเธอไม่ว่าอะไร...
Of course, Norton failed to mention to the press that "bare minimum of expense" is a fairly loose term.RED: แน่นอนนอร์ตันล้มเหลวที่จะพูดถึงการกด ว่า "ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่าย" เป็นคำที่ค่อนข้างหลวม
Someone who divides their time, fairly evenly, between batting cages and bars.ใช่ คนที่ทำอยู่ 2 อย่าง ไม่ไปสนามเบสบอล ก็ไปบาร์
I should tell you that my voice is fairly low and normal speed.ฉันควรจะบอกคุณได้ว่าเสียงของฉันค่อนข้างต่ำและความเร็วปกติ
I really do believe that particular accusation has been fairly discredited as a serious accusation.ผมเชื่อว่าคำกล่าวหานั้น (เออร์วิง วลาดอสกี-เบอร์เกอร์ รองประธานไอบีเอ็ม) คงไม่มีใครเชื่อถือจริงจัง
You have a fairly loose definition of "fine."เธอคงสับสนความหมายของคำว่า"สบายดี"แล้วล่ะ
I have had a fairly great life until I met you.อย่ามองข้าแบบน่าสมเพส ข้ามีชีวิตที่ดี จนได้พบเจ้า
Besides he's gotten fairly weakเอริจัง ฉันไม่เป็นรัยหรอก
The guy wearing the fur sweater failed to mention one fairly significant security detail.หมอนั่นที่ใส่เสื้อขนสัตว์... ไม่ได้บอกอย่างนึง เรื่องระบบความปลอดภัย
That bioroid did fairly well.เจ้าไบโอรอยด์นั่นทำได้ดี
And on the bad side of a very powerful, fairly psychotic buyer.ต้องเจอกับคนซื้อโรคจิตซะด้วย

-fairly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠佈公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠布公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table

-fairly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこそこ[, sokosoko] (adv) (1) (on-mim) reasonably; fairly well; (suf) (2) or so; about
割高(P);割り高[わりだか, waridaka] (adj-na,n) comparatively high; fairly expensive; (P)
散茶女郎[さんちゃじょろう, sanchajorou] (n) prostitute from the Yoshiwara district of a fairly high rank (Edo period)
結構大変[けっこうたいへん, kekkoutaihen] (exp) quite a chore; not that easy; fairly difficult

-fairly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาการ[adv.] (aokān) EN: remarkably ; diligently ; fairly FR:
โดยกลางๆ[adv.] (dōi klāng-k) EN: generally ; fairly FR:
โดยยุติธรรม[adv.] (dōi yutitha) EN: fairly FR:
ขั้นเกือบดี[X] (khan keūap ) EN: fairly good FR:
ค่อนข้าง[adv.] (khǿnkhāng) EN: rather ; somewhat ; comparatively ; more or less ; fairly FR: plutôt ; quelque peu ; plus ou moins ; assez
ค่อนข้างใหญ่[adj.] (khǿnkhāng y) EN: fairly big FR: plutôt grand
ครามครัน[adv.] (khrāmkhran) EN: quite ; fairly ; utterly ; somewhat ; rather FR:
ลดลงเล็กน้อย[v. exp.] (lot long le) EN: dip fairly FR:
นานพอดู[X] (nān phødū) EN: quite a while ; fairly long FR:
เป็นอย่างดี[adv.] (pen yāng dī) EN: quite well ; fairly well FR: plutôt bien
พอใช้[adv.] (phøchai) EN: fairly ; fairly good ; reasonably ; moderately FR:
พอใช้ได้[adv.] (phøchaidāi) EN: fairly ; reasonably ; moderately FR:
พอดีพอร้าย[adv.] (phødīphørāi) EN: fairly ; moderately FR:
พอควร[adv.] (phøkhūan) EN: moderately ; fairly FR: modérément
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
พอสมควร[adv.] (phøsomkhūan) EN: impressively ; quite ; a good amount ; a reasonable amount ; fairly ; moderately ; to some extent FR:
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement
อย่างยุติธรรม[adj.] (yāng yutith) EN: fairly ; impartially FR:
ยุติธรรม[adv.] (yuttitham) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fairly-
Back to top