ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-facsimile-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น facsimile, *facsimile*,

-facsimile- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Good Book did not arrive by facsimile from heaven.ไบเบิล ไม่ได้ถูกแฟกซ์ จากสวรรค์ลงมาบนโลกนะ
Or a reasonable facsimile prepared by someone claiming to be Luigi, but who sounds suspiciously like Jackie Chan.หรืออาหารที่ใกล้เคียง จากคนที่อ้างตัวเป็นลุยซ์จี้ แต่เสียงฟังดูน่าสงสัยเหมือนเฉินหลง
I can make a believable facsimile of James's voice, there is one catch.ฉันสามารถทำให้ของเจมส์เสียงฟังดูน่าเชื่อถือได้ มีทางเดียว

-facsimile- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレビファクシミリ[, terebifakushimiri] (n) (abbr) facsimile through television
ファクシミリアダプタ[, fakushimiriadaputa] (n) {comp} facsimile adapter
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] (n) {comp} facsimile communications function
レタックス[, retakkusu] (n) (abbr) letter facsimile
影印[えいいん, eiin] (n,vs) facsimile
影印本[えいいんほん, eiinhon] (n) facsimile edition
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファックス[ふぁっくす, fakkusu] FAX, facsimile
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] facsimile communications function
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy

-facsimile- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โทรภาพ[n.] (thøraphāp) EN: facsimile FR:
วิทยุโทรภาพ[n.] (witthayuthø) EN: radio facsimile FR:

-facsimile- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildfunk {m}facsimile transmission; facsimile broadcast(ing)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -facsimile-
Back to top