ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-eyelid-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น eyelid, *eyelid*,

-eyelid- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bradford and i want the people to know that we are planning on moving forward with our wedding, and i did ask alexis if she would like us to move ahead and told her to flutter her eyelid once for yes... oh.แบรดฟอร์ดและฉันต้องการให้ทุกคนรู้ว่า พวกเรากำลังวางแผนที่จะเร่งพิธีแต่งงานของเราให้เร็วขึ้น และฉันได้ถามอเล็กซิสว่าเธอต้องการให้พวกเราเดินหน้ามั๊ย
And by god,that little eyelid fluttered.และเปลือกตาน้อย ๆ คู่นั้นก็กระพริบ

-eyelid- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue
ぽん[, pon] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a slap; with a pop; with a plop; (2) (on-mim) without batting an eyelid
一重瞼;一重まぶた[ひとえまぶた, hitoemabuta] (n) single-edged eyelid
上瞼[うわまぶた, uwamabuta] (n) upper eyelid
下瞼[したまぶた, shitamabuta] (n) lower eyelid
二重まぶた;二重瞼[ふたえまぶた, futaemabuta] (n) double-edged eyelid
眼瞼[がんけん, ganken] (n,adj-no) eyelid
赤目[あかべ, akabe] (n) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue
赤目;赤眼[あかめ, akame] (n) (1) red eyes; bloodshot eyes; (2) (See 赤目現象) red-eye; (3) (uk) (See 赤目魚) red mullet (Chelon haematocheilus); (4) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue
開瞼器[かいけんき, kaikenki] (n) eyelid speculum; lid retractor

-eyelid- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่กะพริบตา[xp] (dōi mai kap) EN: without batting an eyelid ; without flinching FR:
กลีบตา[n.] (klīptā) EN: eyelid FR: paupière [f]
หนังตา[n.] (nangtā) EN: eyelid FR: paupière [f]
เปลือกตา[n.] (pleūaktā) EN: eyelid ; lid FR: paupière [f]
ปลิ้นตา[v. exp.] (plin tā) EN: pull the eyelid down ; pull the eyelid up ; make a grimace FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -eyelid-
Back to top