ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-explicate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น explicate, *explicate*,

-explicate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสริมแต่ง[v.] (soēmtaeng) EN: elaborate ; explicate ; spell out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -explicate-
Back to top