ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-expel-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น expel, *expel*,

-expel- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I still might have to expel you.แต่ฉันอาจต้องไล่เธอออก
She wants to expel all students from class 2-4เธอต้องการที่จะขับไล่นักเรียนปี2 ห้อง 4 ทุกคน
What, are you gonna expel me?อะไรนะ คุณจะไล่ผมออกหรือ
You're going to expel us, aren't you?ก็เรากำลังจะโดนไล่ออกใช่มั้ยครับ
Teacher, why don't you just expel him from school?อาจารย์ ทำไมคุณไม่ไล่เขา ออกจากโรงเรียนซะเลยล่ะ
What're you going to do, expel me, Shermanator?อูว์ แล้วคุณจะทำยังไงกับผม ? บอกผมซิท่าน
You expel the Asians now, this economy will be on its knees.ท่านไล่พวกเอเชียไป เศรษฐกิจก็จะแย่ลง
Tomorrow, the committee will decide whether to suspend or expel you idiots.พรุ่งนี้, คณะกรรมการจะพิจารณา ว่าจะพักการเรียนหรือไล่พวกนายออก
Tyson might expel him for good this time.ตอนนี้ไทสันไล่คิซอกออกแล้วก็ได้
Well, you expel one yale-bound senior, It gets people's attention.ฮาโรล เป็นไงบ้าง / ลิลลี่
Are you going to expel them or...คุณจะไล่พวกเขาออกจากโรงเรียน
Is going to expel him from the country.จะไล่เขาออกจากประเทศ

-expel- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hē, ㄏㄜ, 呵] expel breath; my goodness
驱除鞑虏[qū chú Dá lǔ, ㄑㄩ ㄔㄨˊ ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ, 驱除鞑虏 / 驅除韃虜] expel the Manchu, revolutionary slogan from around 1900

-expel- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings

-expel- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss FR: renvoyer ; chasser
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss FR:
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove ; put an end to ; dispose of FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขับไล่[v.] (khaplai) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge ; evict ; remove FR: chasser ; repousser ; évincer ; virer
ขับไล่ไสส่ง[v.] (khaplaisais) EN: drive out ; expel ; banish ; get rid of (s.o.) ; kick s.o. FR:
ขับออกไป[v. exp.] (khap øk pai) EN: excrete ; expel FR:
ขับไส[v. exp.] (khap sai) EN: expel FR:
ขับไสไล่ส่ง[v. exp.] (khap sai la) EN: expel FR:
คัดชื่อออก[v. exp.] (khat cheū ø) EN: expel ; delete a name FR:
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ไล่...ออกจากพรรค (ไล่...ออกจากพรรค)[v. exp.] (lai ... øk ) EN: expel ... (sb.) from the party FR: exclure ... (qqn) du parti
ไล่ออกจากโรงเรียน (ไล่...ออกจากโรงเรียน)[v. exp.] (lai ... øk ) EN: dismiss ... (sb.) from school ; expel ... (sb) from school FR: renvoyer ... (qqn) de l'école ; exclure ... (qqn) de l'école
เนรเทศ[v.] (nērathēt) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize FR: bannir ; exiler ; déporter
ปล่อยเกาะ[v.] (plǿikǿ) EN: exile ; expel to the island ; exile to an island ; expatriate a person to live in an island ; have nothing to do with s.o. ; shanghai FR: exiler
ถีบหัวส่ง[v.] (thīphūasong) EN: get rid of (s.o.) ; expel FR:
ยื่นซองขาว[v. exp.] (yeūn søng k) EN: dismiss ; fire ; expel ; axe ; discharge ; sack ; give notice of discharge FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -expel-
Back to top