ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-expansive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น expansive, *expansive*,

-expansive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To that end, the expansive access and oversight granted to QA will need to be reined in until a new, more principled team can be installed.และในที่สุดแล้ว การขยายการเข้าถึง และการอนุญาตจากฝ่ายประกันต้องถูกใช้เพื่อยืดเวลาออกไป จนกว่าทีมที่มีจริยธรรมมากว่านี้จะถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่

-expansive- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 涣 / 渙] disperse expansive (of river)
浩浩[hào hào, ㄏㄠˋ ㄏㄠˋ, 浩浩] vast; expansive (universe); torrential (floods)
[mǎng, ㄇㄤˇ, 漭] vast; expansive (of water)
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 濊] vast; expansive (as of water)
体大思精[tǐ dà sī jīng, ㄊㄧˇ ㄉㄚˋ ㄙ ㄐㄧㄥ, 体大思精 / 體大思精] extensive and penetrating (成语 saw); expansive and profound (of writing)

-expansive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กว้างใหญ่[v.] (kwāngyai) EN: be vast ; be large ; be immense ; be roomy ; be spacious ; be expansive ; be extensive FR: être vaste ; être immense ; être étendu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -expansive-
Back to top