ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-exotic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exotic, *exotic*,

-exotic- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So forget any ideas you've got about lost cities, exotic travel, and digging up the world.ดังนั้น ลืมความคิดที่คุณได้มาก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับเมืองที่สูญหาย, การเดินทางในต่างแดน และขุด ไปทั่วโลก.
When it comes to exotic type mammals Has he got a zoo, I'm telling you It's a world class menagerie!มาดูสัตว์ที่ผิดธรรมดาบ้าง เขามีสวนสัตว์ ข้ากำลังพวกพวกเจ้า นี่คือสวนสัตว์ป่าระดับโลก
Since I failed miserably with an Austrian wife... an exotic failure with a Tibetan wife seems misguided.ตั้งแต่ที่ผิดหวังปางตาย กับภรรยาชาวออสเตรีย จะมาผิดหวังต่างแดนกับ ภรรยาชาวทิเบตอีกก็คงไม่ไหวล่ะ
With Isabella's exotic dishes, Toninho's new restaurant was the hottest spot in Brazil.อาหารของอิซาเบลล่าระบือไกล ทำให้ร้านโทนินโย่เป็นที่นิยมในบราซิล
Just eat it as if you were in some exotic country... you've never visited before and this is the national dish.ลองกินมันแบบ.. เหมือนกับนายไปต่างประเทศ ประเทศที่ไม่เคยไปมาก่อน และนี้คืออาหารประจำชาติ
I went to Loompaland looking for exotic new flavors for candy.ตอนนั้นผมไปอุมป้าแลนด์เพื่อเสาะหารสชาติใหม่ๆของขนม
And exotic local wildlife.และสัตว์ท้องถิ่นแปลกๆ
Y'all just keep walkin' around naked... and massaging' each other in exotic oils or whatever.นวดน้มมันหอมให้ทั่วทุกตารางนิ้ว
This is the number of invasive exotic species that have rushed in to fill the new ecological niches that are opening up.นี่คือจำนวนของสายพันธุ์ผู้บุกรุกจากต่างถิ่น ที่ได้หลั่งไหลเข้าไปในระบบนิเวศใหม่ๆที่กำลังเปิดออก
What is that exotic aroma?กลิ่นที่เย้ายวนนั่นคืออะไร
We found them in the Penny Saver next to the exotic birds.เราหาเจอจากนิตยสารเพนนีเซฟเวอร์ หน้าถัดจากนกสวยงาม
But no exotic dancers.แต่ไม่มีแดนซ์เซอร์ประหลาดๆ

-exotic- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山珍海味[shān zhēn hǎi wèi, ㄕㄢ ㄓㄣ ㄏㄞˇ ㄨㄟˋ, 山珍海味] exotic delicacies; luxury foodstuff from distant locations

-exotic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキゾチックアニマル[, ekizochikkuanimaru] (n) exotic animal (e.g. tarantula)
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
唐木[からき, karaki] (n) exotic non-Japanese wood (rosewood, ebony, blackwood, etc.); imported wood
新材料[しんざいりょう, shinzairyou] (n) new material; exotic material
異国情緒[いこくじょうちょ;いこくじょうしょ(ik), ikokujoucho ; ikokujousho (ik)] (n,adj-no) exotic mood; exotic atmosphere; exoticism

-exotic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาจากต่างประเทศ[adj.] (mā jāk tāng) EN: exotic FR: étranger
ไพรัชนิยาย[n.] (phairatchan) EN: exotic novel FR:
แปลกใหม่[adj.] (plaēk mai) EN: strange ; new ; novel ; exotic ; alien ; unknown FR:
ต่างแดน[adj.] (tāng daēn) EN: overseas ; exotic FR:

-exotic- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
exotisch {adj} | exotischer | am exotischstenexotic | more exotic | most exotic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -exotic-
Back to top