ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-exhale-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exhale, *exhale*,

-exhale- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But when the Northern Hemisphere is tilted away from the sun, as it is in our fall and winter, the leaves fall and exhale carbon dioxide, and the amount in the atmosphere goes back up again.แต่ตอนซีกโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์ ในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ต้นไม้ทิ้งใบและคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
Why don't you exhale slowly, then squeeze the trigger.หายใจออกช้าๆ แล้วค่อยเหนี่ยวไก
Breathe in through the nose, exhale through the mouth.หายใจเข้าทางจมูก หายใจออกทางปาก
NORAD's calling it an exhale but there's an afflicting report.NORADแจ้งข่าว แต่ราบงานสับสน
Does that exhale mean that you'll call the lawyer and unfreeze the assets?ถอนหายใจนี่หมายความว่าอะไร คุณจะโทรหาทนาย และปล่อยทรัพย์สินใช่มั้ย
"Inhale through your eyes, and exhale through...สูดอากาศเข้าทางดวงตา แล้วระบายออกทางช่องคลอด
( both inhale, exhale )หรือบางอย่างเกี่ยวกับฉัน ที่รัก เธอไม่ได้นอนเลย
And exhale methane instead of carbon dioxide.และหายใจออกก๊าซมีเทนแทน ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
And every breath we exhale is circulated through the air, and mixed gradually across the continents, it becomes available for others to breathe.และลมหายใจที่เราหายใจ ออกจะไหลเวียนผ่านอากาศ และค่อยๆผสมข้ามทวีป, มันจะกลายเป็นใช้ได้ สำหรับคนอื่น ๆ ที่จะหายใจ

-exhale- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
息を吐く[いきをはく, ikiwohaku] (exp,v5k) to breathe out; to exhale

-exhale- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out FR: expirer ; exhaler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -exhale-
Back to top