ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-excellently-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น excellently, *excellently*,

-excellently- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลอยฟ้า[adv.] (løifā) EN: excellently ; superbly ; transcendently FR: superbement
ลอยเมฆ[adv.] (løimēk) EN: excellently FR:
เยี่ยมที่สุด[adv.] (yīem thīsut) EN: excellently FR:
เยี่ยมยอด[adv.] (yīemyøt) EN: excellently FR:
ยวดยิ่ง[adv.] (yūatying) EN: excellently ; to the highest degree ; super ; top FR: extrêmement ; super

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -excellently-
Back to top