ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-energetically-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น energetically, *energetically*,

-energetically- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がばっと;がばと;がはと;かばと[, gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically
勇往[ゆうおう, yuuou] (n) spirited advance; energetically going forward

-energetically- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขะมักเขม้น[adv.] (khamakkhamē) EN: energetically ; vigorously ; enthusiastically ; with determination ; assiduously FR:
เขม้นขะมัก[adj.] (khamenkhama) EN: energetically FR:
ขมีขมัน[adv.] (khamīkhaman) EN: enthusiastically ; energetically ; hurriedly ; speedily FR:
ขันแข็ง[adv.] (khankhaeng) EN: diligently ; energetically FR:
อย่างขันแข็ง[adv.] (yāng khankh) EN: energetically ; assiduously ; enthusiastically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -energetically-
Back to top