ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ending-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ending, *ending*,

-ending- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไหม (ques.) word ending at the end of the question to be answered ´Yes´ or ´No´
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That poor kid, ending up like that.น่าเวทนาที่เธอต้องจบชีวิตแบบนั้น.
What kind of an ending is that?แล้วนั่นเป็นจบแบบไหนอ่ะ?
No. I didn't expect an ending like thisผมไม่คาดหวังวาจะสิ้นสุดแค่นี้
No prison for him, just a happy ending in a quiet, sunlit, peaceful psychiatric institute.ไม่มีคุกสำหรับเขา แค่อวสานอย่างมีความสุข... ...ในสถาบันโรคจิต ที่เงียบสงบ
My intuition says the DNA check on the semen will show it's the same guy... so it's a series and ending up in your court.ฉันสังหรณ์ว่าถ้าเช็คน้ำกาม คงเป็นฆาตกรคนเดิม ตกเป็นหน้าที่ผู้หมวดอีกเป็นแน่
And things happen, like ending up in the jungle. That was no accident.อย่างไปติดอยู่ในป่านั่น มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
And it's ending one minute at a time.โดยยังมี คนติดอยู่ข้างใน
And so I propose this-- as an ending to this article and perhaps a beginning... to the next chapter of my Iife,And so I propose this-- as an ending to this articIe and perhaps a beginning... to the next chapter of my Iife,
Does she have the right to yearn for, and to write a new ending to her own love story?จะหวังความคุ้มครองในชีวิตใหม่ได้มั้ย เธอมีสิทธิที่จะปรารถนาและเขียน... ตอนจบใหม่ให้ความรักของเธอมั้ย
'Listen to this your letters keep ending up in my mailbox.นี่เธอ.. ลองฟังที่เขาเขียนมานะ "ผมพบจดหมายของคุณ"
I've thought up an ending for my book:ข้าคิดตอนจบหนังสือข้าออกแล้ว
I want to help. Plus I need an ending for the finale.ฉันต้องการที่จะช่วยให้ บวกฉันจะต้องตายตอนจบ

-ending- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
落得[luò de, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜ˙, 落得] ending up as; leading to; resulting in; in total
辛丑条约[xīn chǒu tiáo yuē, ㄒㄧㄣ ㄔㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 辛丑条约 / 辛丑條約] protocol of Beijing of 1901 ending the 8-nation intervention after the Boxer uprising

-ending- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P)
カ行[カぎょう, ka gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "ku"; "ka" column or row of the kana syllabary
ガ行[ガぎょう, ga gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "gu"; "ga" column or row of the kana syllabary
ク活用[クかつよう, ku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "ki" and predicative form ending in "shi")
サ行[サぎょう, sa gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "su"; "sa" column or row of the kana syllabary
ザ行[ザぎょう, za gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "zu"; "za" column or row of the kana syllabary
シク活用[シクかつよう, shiku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "shiki" and predicative form ending in "shi")
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da")
タ行[タぎょう, ta gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "tsu"; "ta" column or row of the kana syllabary
ダ行[ダぎょう, da gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "dzu"; "da" column or row of the kana syllabary
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru")
ですます体[ですますたい, desumasutai] (n) (See です体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu")
です体[ですたい, desutai] (n) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu")
デッドエンド[, deddoendo] (n) (1) dead end; (2) tragic ending (e.g. of film)
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being
ナ変[ナへん, na hen] (n) (abbr) (See ナ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of verbs ending in "nu" (in written Japanese)
ナ行変格活用[ナぎょうへんかくかつよう, na gyouhenkakukatsuyou] (n) {ling} irregular conjugation (inflection, declension) of verbs ending in "nu" (in written Japanese)
ヌ行[ヌぎょう, nu gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "nu"; "na" column or row of the kana syllabary
ネタバレ;ネタばれ[, netabare ; neta bare] (n) (See ねた,ばれる) spoiler; something that spoils the ending of a story or movie
のか[, noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle)
ハ行[ハぎょう, ha gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "hu or fu"; "ha" column or row of the kana syllabary
バ行[バぎょう, ba gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "bu"; "ba" column or row of the kana syllabary
ふい[, fui] (n) (See おじゃん) coming to nothing; ending without result; total waste
ますです体[ますですたい, masudesutai] (n) (See ですます体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu")
ラ変[ラへん, ra hen] (n) (abbr) (See ラ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese)
ラ行変格活用[ラぎょうへんかくかつよう, ra gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese)
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru")
促音便[そくおんびん, sokuonbin] (n) {ling} (See 撥音便) nasal sound change (generation of geminate consonant, primarily a geminate 't' from vowel stems ending in 'i')
匆々;怱々;匆匆;怱怱[そうそう, sousou] (adj-na,adj-t,adv-to,n) (1) (arch) busy; hurried; rushed; (n,adj-na) (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 草々・2) Yours Sincerely; Yours in haste
十五年戦争[じゅうごねんせんそう, juugonensensou] (n) Fifteen Years' War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
尻切れ蜻蛉[しりきれとんぼ, shirikiretonbo] (n) leaving unfinished; unfinished ending
尻窄み[しりすぼみ;しりつぼみ, shirisubomi ; shiritsubomi] (n) weak ending; tapering; anticlimax; tame ending
後を絶たず[あとをたたず, atowotatazu] (exp) never ceasing; never ending
打ち掛け;裲襠;打掛け;打掛[うちかけ, uchikake] (n) (1) women's bridal robe with trailing skirts worn over a kimono; (2) (打ち掛け only) ending play for the day; leaving a game unfinished (esp. Go)
掛け声倒れ[かけごえだおれ, kakegoedaore] (n) starting with vigor but ending with no action; raising one's voice (in a call to action) and then failing to take action
敬具[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
敬白[けいはく;けいびゃく(ok);けいひゃく(ok), keihaku ; keibyaku (ok); keihyaku (ok)] (int,n) (letters ending with this start with 謹啓) Yours Sincerely

-ending- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดดับ[n. exp.] (jut dap) EN: end ; result ; outcome ; upshot ; ending ; death FR: point d'arrêt [m] ; fin [f]
กษัย[n.] (kasai) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; termination ; deterioration FR:
กษัย-[pref.] (kasaiya) EN: end ; finality ; ending FR:
คำตาย[n. exp.] (khamtāi) EN: dead syllable ; word that cannot be inflected ; syllable ending with a short vowel FR:
คำที่ลงท้ายด้วย[n. exp.] (kham thī lo) EN: words ending with … FR: les mots se terminant par …
ขษัย[n.] (khasai) EN: ending ; termination FR:
ข้อความสุดท้าย[n. exp.] (khøkhwām su) EN: ending FR:
เกอว[n.] (koē) EN: [eighth and last of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
เกย[n.] (koēi) EN: [the seventh of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
กน[n.] (kon) EN: [the fourth of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar, the "-n" sound at the end of a syllable, a live ending ] FR:
กด[n.] (kot) EN: [the third of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar, the "-d" and "-t" sound at the end of a syllable, a dead ending] FR:
ลงท้ายด้วย[adv.] (longthāi dū) EN: ending with FR: se terminant par
แม่[n.] (maē) EN: the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar FR:
แม่เกย[n. exp.] (maē koēi) EN: [the seventh of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
แม่เกอว[n. exp.] (maē koēw) EN: [the eighth and last of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
แม่กก[n. exp.] (maē kok) EN: [the first of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
แม่ ก กา[n. exp.] (maē kø kā) EN: [in Thai Grammar, the "Word Ending Protocol" for open syllables] FR:
แม่กม[n. exp.] (maē kom) EN: [the sixth of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] ; [the "-m" sound at the end of a syllable] FR:
แม่กน[n. exp.] (maē kon) EN: [the fourth of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
แม่กง[n. exp.] (maē kong) EN: [the second of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
แม่กบ[n. exp.] (maē kop) EN: [the fifth of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
แม่กด[n. exp.] (maē kot) EN: [the third of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
ไม่รู้จบ[adj.] (mai rū jop) EN: endless ; neverending ; never-ending ; never ending ; recurrent FR: sans fin ; récurrent ;
มาตรากก[n. exp.] (māttrā kok) EN: [the first of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
มาตรา ก กา[n. exp.] (māttrā kø k) EN: [in Thai Grammar, the "Word Ending Protocol" for open syllables] FR:
มาตรากม[n. exp.] (māttrā kom) EN: [the sixth of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] ; [the "-m" sound at the end of a syllable] FR:
มาตรากง[n. exp.] (māttrā kong) EN: [the second of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
มาตรากบ[n. exp.] (māttrā kop) EN: [the fifth of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
เนอะ[X] (noe) EN: [affirmative ending particle] ; [opinion or confirmation ending particle] FR: [particule finale affirmative]
ปริโยสาน[n.] (pariyōsān) EN: end ; termination ; conclusion ; ending point FR:
ปิดเทอม[n.] (pit thoēm) EN: end of semester ; term ending ; school holidays ; school vacation ; school break FR: fin de semestre [f] ; vacances scolaires [fpl]
ปลายเส้นประสาท[n. exp.] (plāi sen pr) EN: nerve ending FR: terminaison nerveuse [f]
เรื่องสั้นหักมุม[n. exp.] (reūangsan h) EN: story with a twist ending FR:
ตจปัญจกกัมมัฏฐาน[n.] (tajapanjaka) EN: subject for meditation ; “skin pentad” of meditation subjects ; the subject for meditation comprising the five constituents ending with the skin (the four others being hair, body hair, nails and teeth) FR:
ตอนจบ[n.] (tøn jop) EN: end ; ending ; last installment FR: fin [f] ; final [m]
ต้นร้ายปลายดี[n.] (tonrāiplāid) EN: a bad beginning makes a good ending FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ending-
Back to top