ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-encircle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น encircle, *encircle*,

-encircle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And we must all arrive at the kitchen at the same moment to encircle them.ทุกคนต้องไปให้ถึงครัว ในเวลาเดียวกันเพื่อโอบล้อมพวกมัน
In Hot Gates, You can completely encircle Leonidas.เจ้าต้องการอะไรตอบแทนละ?
Can we really encircle so much territory?เราจะยึดดินแดน ได้มากขนาดนั้นเลยหรือ ?

-encircle- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, 反围剿 / 反圍剿] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign

-encircle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้อม[v.] (høm) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose FR: entourer ; mettre autour
ห้อมล้อม[v.] (hømløm) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround ; mob FR: entourer ; se grouper autour
จุกช่องล้อมวง[v.] (jukchǿngløm) EN: encircle an area and close the entrance for protection FR:
ล้อม[v.] (løm) EN: besiege ; surround ; encircle ; enclose FR: encercler ; entourer ; assiéger
ล้อมเมือง[v. exp.] (løm meūang) EN: encircle a city ; surround a city ; besiege a city FR: encercler une ville ; assiéger une ville
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around FR: encercler ; entourer ; ceindre
อ้อม[v.] (øm) EN: encircle FR:
โอบ[v.] (ōp) EN: surround ; encircle ; besiege FR: entourer ; encercler
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
รุมล้อม[v. exp.] (rum løm) EN: encircle ; crowd around ; mob FR: encercler
วง[v.] (wong) EN: circle ; encircle ; contain ; ring ; mark with a circle FR: encercler ; entourer d'un cercle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -encircle-
Back to top