ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-eggplant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น eggplant, *eggplant*,

-eggplant- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You like eggplant parmigiana?ที่คุณชอบ มะเขือ parmigiana?
I'll have the fried eggplant and a Diet Coke.ขอไข่ทอดกับไดเอ็ทโค้กแล้วกัน
See how the eggplant is nearly gone?เพราะว่ามะเขือยาวนี่พร่องไปหน่อย เธอคงกินมันไปแล้ว
She had eggplant lasagna.เธอกินลาซานญ่ามะเขือม่วง
That's eggplant over there.ตรงนั้นคือมะเขือม่วง

-eggplant- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茄科[qié kē, ㄑㄧㄝˊ ㄎㄜ, 茄科] Solanaceae (the potato and eggplant family)

-eggplant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッグプラント[, eggupuranto] (n) eggplant
水茄子;水なす[みずなす, mizunasu] (n) (1) var. of eggplant (Solanum melongena) which can be eaten raw; (2) pickled (in rice bran or vinegar) (whole) eggplant
秋茄子[あきなす, akinasu] (n) (See 茄子) autumn eggplant; eggplant picked eaten in the autumn
秋茄子は嫁に食わすな[あきなすはよめにくわすな, akinasuhayomenikuwasuna] (exp) (id) don't feed autumn eggplant to your wife (because they're too delicious, because they'll give her the chills, or because their lack of seeds will reduce her fertility)
茄子(P);茄[なす(P);なすび(茄子), nasu (P); nasubi ( nasu )] (n) eggplant (Solanum melongena); aubergine; (P)
赤茄子[あかなす, akanasu] (n) (1) Chinese scarlet eggplant (Solanum integrifolium); tomato-fruit eggplant; (2) tomato (Lycopersicon esculentum)

-eggplant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพระยา[n.] (jaophrayā) EN: Indian Nightshade ; Dutch eggplant ; Solanum aculeatissimum FR:
ขื่น[n.] (kheūn) EN: yellow eggplant FR:
มะเขือ[n.] (makheūa) EN: aubergine ; eggplant (Am.) ; Solanum FR: aubergine [f] ; morelle [f] ; Solanum
มะเขือขาว[n.] (makheūa khā) EN: eggplant FR:
มะเขือม่วง[n. exp.] (makheūa mua) EN: purple eggplant FR:
มะเขือม่วงเล็ก [n. exp.] (makheūa mua) EN: eggplant FR:
มะเขือเผา[n. exp.] (makheūa pha) EN: baked eggplant FR:
มะเขือพวง[n.] (makheūaphūa) EN: pea eggplant ; Solanum torvum FR: aubergine grappe [f] ; Solanum torvum
มะเขือเปราะ[n. exp.] (makheūa prǿ) EN: small eggplant ; eggplant ; brinjal FR: aubergine ronde [f]
มะเขือยาว [n. exp.] (makheūa yāo) EN: long eggplant FR: aubergine longue [f]
มะแว้ง[n.] (mawaēng) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade FR:
มะแว้งเครือ[n. exp.] (mawaēng khr) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -eggplant-
Back to top