ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-egalitarian-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น egalitarian, *egalitarian*,

-egalitarian- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yahtzee is the most egalitarian game in the world.แย๊ตซี่เป็นเกมที่ทัดเทียมที่สุดในโลก

-egalitarian- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
横並び[よこならび, yokonarabi] (n,vs) (1) going along with something; following the crowd; (2) treating something in an equal or egalitarian manner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -egalitarian-
Back to top