ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-earmark-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น earmark, *earmark*,

-earmark- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヤマーク[, iyama-ku] (n) earmark

-earmark- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
ผูกหู[v.] (phūkhū) EN: reserve ; earmark ; stake out one's claim FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -earmark-
Back to top