ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dwindle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dwindle, *dwindle*,

-dwindle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If the Arctic ice continues to dwindle due to global warming, the polar bears may go extinct.ถ้าน้ำแข็งอาร์กติกยังคงหดตัว เนื่องจากภาวะโลกร้อนหมี ขั้วโลกอาจสูญพันธุ์ไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dwindle-
Back to top