ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-drifting-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น drifting, *drifting*,

-drifting- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四海飘零[sì hǎi piāo líng, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 四海飘零 / 四海飄零] drifting aimlessly all over the place (成语 saw)
飘零[piāo líng, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 飘零 / 飄零] falling (like autumn leaves); fig. drifting and homeless

-drifting- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
浮き雲;浮雲[うきぐも, ukigumo] (n) (1) drifting or floating cloud; (2) instability
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship

-drifting- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคว้งคว้าง[adj.] (khwēngkhwān) EN: adrift ; drifting ; floating aimlessly FR:
เท้งเต้ง[adj.] (thēngtēng) EN: floating about ; drifting FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -drifting-
Back to top