ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*drifting*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น drifting, -drifting-

*drifting* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drifting (adj.) ลอยไป See also: ล่องลอย
drifting (adv.) ลอย Syn. adrift, floting
drifting (adj.) ไม่มีทิศทาง See also: นอกลู่นอกทาง Syn. deviating
drifting (adj.) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน Syn. roving, roaming, traveling
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้างอยู่ (adv.) driftingly See also: floatingly Syn. ลอยอยู่
ลอยอยู่ (adv.) driftingly See also: floatingly Syn. ค้างอยู่
เท้งเต้ง (adv.) driftingly See also: floatingly Syn. ลอยอยู่, ค้างอยู่

*drifting* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四海飘零[sì hǎi piāo líng, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 四海飘零 / 四海飄零] drifting aimlessly all over the place (成语 saw)
飘零[piāo líng, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 飘零 / 飄零] falling (like autumn leaves); fig. drifting and homeless

*drifting* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[, fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv,vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly
浮き雲;浮雲[うきぐも, ukigumo] (n) (1) drifting or floating cloud; (2) instability
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship

*drifting* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคว้งคว้าง[adj.] (khwēngkhwān) EN: adrift ; drifting ; floating aimlessly FR:
ไม่มีจุดหมาย[adj.] (mai mī jutm) EN: adrift ; aimlessly ; driftingly ; afloat FR:
เท้งเต้ง[adj.] (thēngtēng) EN: floating about ; drifting FR:
เท้งเต้ง[adv.] (thēngtēng) EN: driftingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *drifting*
Back to top