ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dreamily-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dreamily, *dreamily*,

-dreamily- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mm, dreamily doodling "Mrs. Leonard Hofstadter"ฝันหวานว่าเป็นคุณนาย ฮอฟสเต็ดเตอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dreamily-
Back to top