ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-doubtful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น doubtful, *doubtful*,

-doubtful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She was doubtful about whether to go or notเธอสงสัยว่าไปหรือไม่ไปดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because its a stupid question asked by a doubtful and unhappy man.เพราะว่ามันเป็นคำถามโง่ๆ จากผู้ชายที่มีชีวิตที่ขาดความสุข
You're too doubtful for a Christian.เธอไม่ไว้ใจพวกคนคริสเลยนะ
He probably feels that it's doubtful that his mother will be overly impressed with his dating a woman whose most significant achievement is memorizing the Cheesecake Factory menu.เขาอาจรู้สึกไม่แน่ใจ ว่าแม่เขาจะประทับใจ ที่เขาเดทผู้หญิงที่ความสำเร็จสูงสุด
It's doubtful he'll live.ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีชีวิตรอดไหม
It's likely these women would help a stranger but doubtful that they'd let him upstairs.มันเป็นไปได้ที่ผู้หญิงเหล่านี้ จะช่วยเหลือคนแปลกหน้า แต่น่าสงสัยที่ว่า พวกเขาปล่อยให้เขาขึ้นไปบนบ้าน
Because of Seo Eun Young's stubbornness, it's doubtful that the wedding will be stopped.เพราะความโง่ของซอ อึนยอง ฉันสงสัยว่างานแต่งพรุ่งนี้คงล่ม
If this is her blood, I find it highly doubtful that she could have survived.ถ้าเป็นเลือดของเธอ ผมพบว่าเสียมาก เธอจะสามารถ มีชีวิตรอด
It's doubtful this person has a criminal record.เป็นไปได้ว่าคนคนนี้ มีประวัติอาชญากรรม
No, but given the amount of blood spilled, it's doubtful Arndt survived.ไม่ แต่จากจำนวนรอยเลือดที่พบ คาดว่าอาร์นด์รอดไปได้
Well, it's doubtful you can stop me this time, isn't it?นั่นก็เป็นที่น่าสงสัยว่าคุณ จะห้ามฉันได้ยังไง,จริงมั้ย
It's doubtful there would have been much cash, and there have been no charge attempts on any of the credit cards.พวกเขาไม่น่ามีเงินสดมากมาย และไม่มีรายงานการนำบัตรเครดิต ใบไหนไปใช้เลยด้วย
It is very doubtful that R2 would have the rest of the map in his backup data.มันเป็นที่น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้อง อา2 ส่วนที่เหลือของแผนที่ในการ สำรองข้อมูลของเขา

-doubtful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小首を傾げる;小首をかしげる[こくびをかしげる, kokubiwokashigeru] (exp,v1) to bend one's head slightly to one side; to look slightly doubtful
疑問が残る[ぎもんがのこる, gimonganokoru] (exp,v5r) there are still some doubtful points
疑点[ぎてん, giten] (n) doubtful point

-doubtful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงน[adj.] (cha-ngon) EN: puzzled ; sceptical ; dubious ; doubtful FR: sceptique
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
ค้างคาใจ[v. exp.] (khāng khā j) EN: doubt ; be doubtful FR:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ[n. exp.] (khā pheūa n) EN: allowance for doubtful accounts FR:
ขี้ระแวง[adj.] (khī rawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful FR: soupçonneux ; suspicieux
ขี้สงสัย[adj.] (khī songsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
แคลงใจ[adj.] (khlaēngjai) EN: suspicious ; doubtful FR:
แคลงคลาง[adj.] (khlaēngkhlā) EN: doubtful ; suspicious ; suspecting FR:
คลางแคลง[adj.] (khlāngkhlaē) EN: doubtful ; suspicious ; suspecting FR:
เคลือบแคลง[adj.] (khleūapkhla) EN: doubtful ; dubious ; suspicious ; sceptical FR:
กินใจ[adj.] (kinjai) EN: distrusting ; suspicious ; doubtful FR:
กริ่ง[v.] (kring) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful FR: suspecter
น่าสังเกต[adj.] (nā sangkēt) EN: noticeable ; spectacular ; doubtful FR: marquant ; remarquable ; notable
น่าสงสัย[adj.] (nā songsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious FR: douteux ; suspect ; ambigu
นึกแคลง[v. exp.] (neuk khlaēn) EN: be doubtful FR:
นึกระแวง[v. exp.] (neuk rawaēn) EN: be doubtful FR:
นึกสงสัย[v. exp.] (neuk songsa) EN: be doubtful FR:
งุนงง[v.] (ngun-ngong) EN: be doubtful ; be unsure ; be uncertain ; be baffled ; be perplexed FR:
หนี้สงสัยจะสูญ[n. exp.] (nī songsai ) EN: doubtful  accounts FR:
พิรุธ[adj.] (phirut) EN: suspicious ; doubtful ; dubious FR: suspect ; louche
ระแวง[adj.] (rawaēng) EN: doubtful ; suspicious FR:
ติดใจ[adj.] (titjai) EN: awestruck ; suspicious ; doubtful FR:
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai ) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious FR: être dubitatif
วิมน[adj.] (wimon) EN: doubtful ; displeased FR:

-doubtful- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fraglich; zweifelhaft {adj} | fraglicher; zweifelhafter | am fraglichsten; am zweifelhaftestendoubtful | more doubtful | most doubtful
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -doubtful-
Back to top