ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-doom-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น doom, *doom*,

-doom- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Peace, peace, supplant the doom and the gloom.สันติภาพความสงบสุข แทนที่การลงโทษและความเศร้า โศก
In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom the Dark Lord Sauron forged in secret a Master Ring to control all others.ณ ดินแดนแห่งมอร์ดอร์ ในไฟแห่งหุบเขามรณะ จอมโฉดซอรอนได้แอบ หลอมแหวนเอกธำมรงค์ เพื่อควบคุมแหวนวงอื่นๆ
I led Isildur into the heart of Mount Doom where the Ring was forged, the one place it could be destroyed.ข้านำเขาเข้าสู่ใจกลาง ของหุบเขามรณะ ที่ๆเเหวนถูกหลอม ที่เดียวที่จะทำลายมันได้
"Your doom is near at hand."Your doom is near at hand.
If you weren't smart enough to plan ahead, then doom on you.ถ้านายไม่ฉลาดพอจะวางแผนล่วงหน้า นายก็ถึงจุดจบ.
The inevitability of its doom is apparent now as a consequence of the imperfection inherent in every human.หายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปรากฏขึ้น เป็นผลที่ติดมากับสันดานธรรมชาติของมนุษย์
And it was more or less as if we created a doom machine.ดูเหมือนเราสร้างเครื่องจักรมรณะขึ้นมา
Are you Jin Seok Lee from the 12th infantry who participated in the battle of Doom Il Yung?ฮัลโหล? ผมและทีมการขุดค้นทางโบราณคดีสงครามเกาหลี.
Typical of Victor Von Doom to build a 30-foot statue of himself.รูปหล่อ วิคเตอร์ วอน ดูม สูง 30 ฟุต.
During our recent mission to the Von Doom space station... we were exposed to as yet unidentified radioactive energy.ระหว่างปฎิบัติการ ของสถานีอวกาศ วอน ดูม เราได้รับผลกระทบจากพลังงานที่ยังไม่แน่ชัด.
More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of Victor Von Doom's numerous technology companies.More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of วิคเตอร์ Von Doom's numerous technology companies.
Von Doom Industries was never able to overcome the negative publicity...Von Doom Industries was never able to overcome the negative publicity...

-doom- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドゥーム[, dou-mu] (n) doom
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ドゥーム[どうーむ, dou-mu] Doom

-doom- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วาระ[n.] (wāra) EN: destiny ; doom ; death FR: destin [m] ; perte [f]

-doom- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unkenruf {m} [übtr.]prophecy of doom
Teufelskreis {m}vicious circle; doom loop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -doom-
Back to top