ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dodder-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dodder, *dodder*,

-dodder- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tù, ㄊㄨˋ, 菟] dodder (Cuscuta sinensis, a parasitic vine with seeds having medicinal uses); also called 菟丝子
菟丝子[tù sī zǐ, ㄊㄨˋ ㄙ ㄗˇ, 菟丝子 / 菟絲子] dodder (Cuscuta sinensis, a parasitic vine with seeds used in medicine)
跌跌跄跄[diē diē qiàng qiàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄧㄝ ㄑㄧㄤˋ ㄑㄧㄤˋ, 跌跌跄跄 / 跌跌蹌蹌] to dodder along

-dodder- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งก ๆ เงิ่น ๆ = งกๆ เงิ่นๆ = งกๆเงิ่นๆ[v. exp.] (ngok-ngok n) EN: dodder FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dodder-
Back to top