ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-disturbed-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disturbed, *disturbed*,

-disturbed- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mrs. Tanaka, we're very sorry to have disturbed you.นางทานากะเราไม่เสียใจมากที่ได้รบกวนคุณ
I was very disturbed by the game we just played.ผมรู้สึกยุ่งเหยิง เมื่อตอนเกมเพิ่งเริ่ม
And it really disturbed many of our people not me so much as them and a group in our research department decided to convene a taskforce and bring people from our businesses around the world to come together to assess our company's world wide environment pคำถามนี้รบกวนจิตใจพนักงานในบริษัทหลายคน ส่วนผมยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไร พนักงานกลุ่มหนึ่งในแผนกวิจัย
It's just that Roddy doesn't like to be disturbed before the show.ก็แค่ร็อดดี้ไม่ชอบให้ใครรบกวน ก่อนเปิดรายการ
We shan't be disturbed here.เราจะไม่ถูกกวนใจแถวนี้
I mean, disturbed a burglar or burglars, or whatever.พี่หมายถึงเธออาจจะร้องให้ช่วย ไอ้หัวขโมยนั่นก็เลย...
Have the Bells disturbed you?ครอบครัวเบลล์สทำให้คุณเดือดร้อนหรือ
Don't worry, I've made sure our reunion won't be disturbed by any pesky late-night phone calls, commander.ไม่ต้องห่วง, ผมมั่นใจว่า... งานคืนสู้เหย้าของเราจะไม่ถูกรบกวน โดย... ...โทรศัพท์ที่น่ารำคาญ, ท่านผู้การ.
IT'S A FACILITY FOR THE DISTURBED OR ADDICTED.ก้อคงมาเข้ารับบริการบำบัดละมั้ง
It's a facilityfor the disturbed or addicted.มันคือสถานฟื้นฟูสำหรับพวกที่มีปัญหาหรือว่าพวกติดยา
He's a very disturbed young man.เขาเป็นคนที่อันตรายมาก ๆ
You know, soothe disturbed minds.คุณก็รู้ว่า เค้ามีความคิดที่สับสน

-disturbed- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
情緒障害児[じょうしょしょうがいじ;じょうちょしょうがいじ, joushoshougaiji ; jouchoshougaiji] (n) emotionally disturbed child

-disturbed- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wik) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind FR:
เดือดร้อน[adj.] (deūatrøn) EN: in trouble ; in a fix ; distressed ; vexed ; disturbed ; worried ; agitated ; complaining FR: ennuyé
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
ขุ่น[adj.] (khun) EN: clouded by anger ; angry ; disturbed ; distressed; vexed ; gloomy FR:
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasā) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful FR: impatient ; nerveux ; agité
หนักใจ[adj.] (nakjai) EN: worried ; concerned ; troubled ; disturbed FR: embarrassé
รำคาญ[adj.] (ramkhān) EN: annoyed ; disturbed ; irritated FR:
ร้อนหู[v.] (rønhū) EN: be disturbed to hear something FR:
ทุรนทุราย[v.] (thuronthurā) EN: be agitated ; be very disturbed ; fidget FR:
ทุรนทุราย[adj.] (thuronthurā) EN: disturbed ; uneasy FR: agité
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil FR: s'affairer

-disturbed- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistesgestört {adj}mentally disturbed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -disturbed-
Back to top