ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-disruption-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disruption, *disruption*,

-disruption- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Another wave of disruption just broke from the surface and smacked into us.แต่ว่ามีคลื่นรบกวนจากพื้นผิวดาวเล่นงานเราอยู่
The disruption in your relationship is making my life intolerable.ความสัมพันธ์ที่ระหองระแหงของคุณ ทำเอาชีวิตผมเหมือนตกนรก
As we await the appearance of the new Holy Father Cardinal Baggia of Italy, one of the four original Preferiti, who, despite terrorist attempts at disruption seems to have been selected in one of the swiftest and smoothest conclaves in modern church histoเหล่านี้คือคนพระเจ้า. Camerlengo. การ
You're an affront to the balance of the universe, and you cause disruption on a global scale.พวกเธฮเป็นเหมือน คำปรามาส \ ต่อความสมดุลของจักรวาล และพวกเธอก่อให้เกิดความยุ่งยาก \ ระดับโลกเลยทีเดียว
I just want to help you, that's all. Keep you supplied. No disruption in service.เอ็ดดี้ ฉันแค่อยากช่วยนายนะ
She says she's gonna cause a disruption that, while not completely illegal, should be a real concern to campus security!หล่อนบอกว่าการสร้างความวุ่นวายนี้ แม้ไม่ผิดกฏหมาย แต่ก็เป็นสิ่งที่ รปภ. วิทยาลัย
It's a disruption in his cortical circuitry.มันเป็นการสับเปลี่ยนใน ประจุไฟฟ้าในสมอง
We might have a disruption of our little project.เราอาจจะมีเหตุชะงักงัน ในโปรเจคเล็กๆของเรา
Interrupt the subprogram, introduce the disruption factor...ขัดจังหวะ โปรแกรม และ ใช้โปรแกรม ฟังซ์ชั่น
Any people in the building might register as a disruption in the field, like putting your hand under a running tap.ทุกๆคน ในตึกจะต้องผ่านมัน การตัดผ่านสัญญาน เหมือนกับ คุณโบกมือ ภายใต้ คลื่น นั้น
Until the disruption we long for comes along and the circle is broken.จนกว่า เราจะถูกทำลาย ดังที่เราปรารถนะให้มันเกิดขึ้น และวัฏฏะนั้นก็จะถูกทำลาย
Look, our time disruption footprint needs to be extremely small.ฟังนะ การมาเยือนของพวกเราทำลายร่องรอยในอดีต ฉะนั้นต้องทำให้มันน้อยที่สุด

-disruption- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos
茶々;茶茶[ちゃちゃ, chacha] (n) disruption
集中日[しゅうちゅうび, shuuchuubi] (n) day on which many companies hold shareholders meetings (to limit disruption by would-be blackmailers)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -disruption-
Back to top