ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-disgusting-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disgusting, *disgusting*,

-disgusting- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Now I'll have to recover from that disgusting sight""ฉัน'จะจะต้องทำให้กลับอย่างเดิม from that ภาพน่ารังเกียจ"ตอนนี้
A little pig-like man, with a disgusting faceหมูเล็กน้อย-เหมือนผู้ชาย,\ Nwith หน้าน่ารังเกียจ
Your lousy, disgusting dog has bitten Albert!แกมันแย่, น่ารังเกียจ! หมากัด อัลเบิรต์!
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
A person who has such disgusting blood... should never join our family.โลหิตน่ารังเกียจ ของพวกมนุษย์ ไม่มีวันได้ร่วมราชสกุล ข้าไม่ยอมเด็ดขาด!
Finding new and preferably disgusting ways to degrade a friend's mother was always held in high regard.ในสมัยนั้นการหาเรื่องแซว บรรดาแม่ๆ ของพวกเรา เป็นประเด็นที่พวกเรายกมาเล่นกันเสมอๆ
If I gotta choke down on one more of those moldy, disgusting crackers... bam!ได้ี่ จาฟา ทุกสิ่งที่เี่จ้าต้องการ
You disgusting freaks!พวกตัวประหลาดน่าขยะแขยง!
I'm just not used to being tossed into a filthy, disgusting jail.ฉันไม่เคยถูกโยนมาขังในคุกที่ขยะแขยงแบบนี้
That was the sound of you being a huge, disgusting pig.เสียงสะท้อนความทะลึ่งของเธอไง
Your father's good name will never belong to that disgusting whore!จะไม่มีวันเป็นของผู้หญิงหยำฉ่าคนนั้น
Yeah, it's a disgusting word.ใช่มันเป็นคำที่น่าขยะแขยง

-disgusting- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讨厌鬼[tǎo yàn guǐ, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, 讨厌鬼 / 討厭鬼] disgusting person; slob

-disgusting- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キモい;きもい[, kimo i ; kimoi] (adj-i) (sl) (abbr) (See 気持ち悪い) gross; disgusting
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting
鼻持ちならぬ[はなもちならぬ, hanamochinaranu] (exp) intolerable; disgusting
鼻摘み;鼻摘まみ[はなつまみ, hanatsumami] (n) uncouth person; disgusting fellow; nuisance; outcast; bore

-disgusting- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสุภ[adj.] (asup) EN: disgusting FR:
อสุภ-[pref.] (asuppha-) EN: disgusting FR:
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
บัดสีบัดเถลิง[adj.] (batsībattha) EN: disgraceful ; shameful ; disgusting ; sickening FR:
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: offensive ; ugly ; repugnant ; disgusting FR: répugnant
กัศมล[adj.] (katsamon) EN: ugly ; disgusting ; awful FR:
ขย้อน[adj.] (khayǿn) EN: sickening ; disgusting FR:
คลื่นไส้[adj.] (khleūnsai) EN: disgusting ; sickening FR:
น่าขยะแขยง[adj.] (nā khayakha) EN: horrible ; disgusting ; noisome FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; dégoûtant
น่าเกลียด[adj.] (nā klīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; difforme ; déplaisant
น่าเกลียดน่ากลัว[adj.] (nāklīet-nāk) EN: disgusting ; repulsive ; detestable FR:
น่าหมั่นไส้[adj.] (nā mansai) EN: off-putting ; disgusting ; repugnant ; What a jerk! FR:
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
น่าสะอิดสะเอียน[adj.] (nā sa-it sa) EN: disgusting ; offensive FR:
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
สุดสลด[adj.] (sut salot) EN: disgusting FR: épouvantable

-disgusting- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aasig {adj}horrible; disgusting
eklig; ekelhaft; ekelerregend {adj} | ekliger; ekelhafter; ekelerregender | am ekligsten; am ekelhaftesten; am ekelerregendsten | eklig riechen | eklig schmeckendisgusting | more disgusting | most disgusting | to smell disgusting | to taste disgusting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -disgusting-
Back to top