ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-discontent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น discontent, *discontent*,

-discontent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You must know there's discontent from many prisoners over how you run sona.นายต้องรู้ว่า มีนักโทษหลายคนไม่พอใจ การทำงานของโซน่า
* Always hopeful, yet discontent **ยังมีความหวัง ยังไม่หายไป*
Our spies report growing discontent among the northern lords.สายของเราบอกเรื่องความพอใจที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในบรรดาลอร์ดชาวเหนือทั้งหลาย
And I'm sure if those same spies snuck into our own encampments, they would report growing discontent amongst the southern lords.และข้าเองก็มั่นใจว่าหากสายพวกเดียวกันนี้ ลอบเข้ามาในค่ายของเรา พวกมันก็คงรายงานเรื่องความไม่พอใจที่มากขึ้นเรื่อยๆ ของลอร์ดชาวใต้เหมือนกัน
There seems to be some discontent in the ranks, Finch.ดูเหมือนว่ามีความขัดแย้งกันอยู่นะ ฟินน์

-discontent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不平不満[ふへいふまん, fuheifuman] (n) discontent and grumbling

-discontent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่พอใจ [n. exp.] (khwām mai p) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration ; grudge FR: mécontement [m] ; insatisfaction [f]
ไม่พอใจ[adj.] (mai phøjai) EN: discontent ; dissatisfied ; displeased FR: mécontent ; insatisfait ; pas satisfait

-discontent- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unzufrieden {adj} | unzufriedener | am unzufriedenstendiscontent | more discontent | most discontent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -discontent-
Back to top