ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-disburse-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disburse, *disburse*,

-disburse- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกจ่าย[v. exp.] (boēk jāi) EN: draw down payments ; disburse FR:
ใช้จ่าย[v. exp.] (chai jāi) EN: spend ; disburse FR: dépenser ; débourser
ใช้หนี้ใช้สิน[v. exp.] (chai nī cha) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay FR:
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR:
ชำระเงิน[v. exp.] (chamra ngoe) EN: pay for ; disburse FR: payer ; régler une note
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR: s'acquitter ; rembourser
จ่าย[v.] (jāi) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out ; buy ; purchase ; make purchases ; shop FR: payer ; débourser ; régler ; acheter ; faire des emplettes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -disburse-
Back to top