ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-directly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น directly, *directly*,

-directly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He went directly to a local junk shop where he bought one of those...เขาเดินตรงไปยังร้านค้าขยะในท้องถิ่นที่เขาซื้อหนึ่งในบรรดา ...
Here's the apartment. The old man's was directly beneath and exactly the same.ที่นี่เป็นอพาร์ทเม้น ชายชราก็ตรงใต้และตรงเดียวกัน
Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street.Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street.
He's addressed this letter directly to you, has he?เขาเขียนจม.นี่ตรงถึงคุณไม่ใช่หรือ
So, you didn't come here directly from Edfu?แสดงว่าคุณก็ไม่ได้เดินทางจากเมืองเอ็ดฟูมานี่โดยตรงสินะ?
TheJewish worker's salary-- you pay it directly to the SS, not to the worker. He gets nothing. But it's less.เอสเอสรับค่าแรงแทนยิวทั้งหมด
No, I am Don Juan... directly descended from the noble Spanish family.เปล่า ผม ดอนฮวน สืบเชื้อสายโดยตรง จากตระกลขุนนางสเปน
I think it would be best if you would discuss these matters directly with my son.ฉันคิดว่าทางที่ดีที่สุด คุณไปคุยกับลูกชายฉันจะดีกว่า
"As soon as they are married, they will journey directly to join his regiment in Newcastle,""ทันทีที่พวกเขาแต่งงานกันเรียบร้อย พวกเขาจะเดินทางตรงไปเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพที่นิวคาสเซิล"
If you're not thinking with your wiener, then you're acting directly on its behalf.นี่คิดจะแก้ลำใช่ไหมที่ชั้นบอกจะไม่นอนด้วย
The pods are so small they plug directly into the bio-port.พอดส์มันเล็กเกิน ที่จะไปเสียบมัน เข้ากับไบโอ-พอด
If we confront them directly we don't stand a chanceถ้าเราไม่เผชิญหน้ากับพวกเขาโดยตรง พวกเราจะไม่มีโอกาส

-directly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
扑面[pū miàn, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ, 扑面 / 撲面] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
扑面而来[pū miàn ér lái, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, 扑面而来 / 撲面而來] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
正对[zhèng duì, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, 正对 / 正對] directly facing
直属[zhí shǔ, ㄓˊ ㄕㄨˇ, 直属 / 直屬] directly subordinate
沿儿[yán er, ㄧㄢˊ ㄦ˙, 沿儿 / 沿兒] edge (used directly after a noun, e.g. roadside 馬路沿兒|马路沿儿)
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, 中央直辖市 / 中央直轄市] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city
直辖市[zhí xiá shì, ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, 直辖市 / 直轄市] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city
自治市[zì zhì shì, ㄗˋ ㄓˋ ㄕˋ, 自治市] municipality; autonomous city; also called directly administered city 直轄市|直辖市

-directly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヶ;ケ[, ; ke] (ctr) (See 箇・か) (read as "ka") counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi
タイムリエラー[, taimuriera-] (n) error which directly allows a run to score (baseball)
五右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one)
公田[こうでん;くでん, kouden ; kuden] (n) (historical) paddy administered directly by a ruler
掘っ立て;掘っ建て;掘立て;掘建て[ほったて, hottate] (n) erection of a pillar by sinking it directly into the ground
掘っ立て小屋;掘っ建て小屋;掘建て小屋;掘立小屋(io)[ほったてごや, hottategoya] (n) (1) (See 小屋) hut; shanty; hovel; shack; (2) house built directly into the ground with no supporting stones
直下[ちょっか, chokka] (n,vs) directly under; price cut; fall perpendicularly; (P)
直下型地震[ちょっかがたじしん, chokkagatajishin] (n) near-field earthquake (local earthquake, esp. with a shallow focus directly under a populated area)
直留[ちょくりゅう, chokuryuu] (adj-f) directly distilled; straight
真向かい;真向い(io)[まむかい, mamukai] (n) face to face; facing; straight ahead; just in front of; directly opposite
箇;個;个[か;カ, ka ; ka] (ctr) counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi
袋地[ふくろち;ふくろじ, fukurochi ; fukuroji] (n) (1) sacking; bagging; (2) (See 裏地・2) land that is surrounded by others' private property and is not directly accessible via public roads
買い薬;買薬[かいぐすり, kaigusuri] (n) (See 売薬) over-the-counter drug; medication bought directly from the drugstore without a prescription
越訴[えっそ, esso] (n,vs) appeal made directly to a senior official without going through formalities
鳶足[とんびあし, tonbiashi] (n) (See 正座・せいざ) sitting position similar to seiza (but with both legs splayed out slightly and one's backside resting directly on the ground)

-directly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิ่ว[adv.] (diu) EN: straightly ; directly ; right away FR:
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โดยตรง[adv.] (dōi trong) EN: directly FR: directement
ขึ้นต่อ[v. exp.] (kheun tø) EN: be directly under FR:
ขึ้นตรงต่อ[v. exp.] (kheun trong) EN: belong to ; be directly under FR:
แน่ว[adv.] (naēo) EN: directly ; unswervingly FR: directement
เป้ง[adv.] (pēng) EN: directly FR:
เป๋ง[adv.] (pēng) EN: directly ; exactly ; precisely ; right on FR:
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trongp) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly ; speak bluntly ; speak frankly FR: parler ouvertement ; parler franchement ; appeler un chat un chat
สัดส่วนโดยตรง[n. exp.] (satsūan dōi) EN: directly proportional FR:
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement
ทางตรง[adv.] (thāng trong) EN: directly FR: directement
ตรงกันข้าม[adj.] (trongkankhā) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse
ยาวเหยียด[adv.] (yāoyīet) EN: straight ; directly ; in a straight line FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -directly-
Back to top