ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-detestation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น detestation, *detestation*,

-detestation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭悪[えんお, en'o] (n,vs) dislike; detestation
蛇蠍;蛇蝎[だかつ, dakatsu] (n) (1) serpent (snake) and scorpion; (2) detestation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -detestation-
Back to top