ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-deterioration-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deterioration, *deterioration*,

-deterioration- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We need a control group to establish whether the liver's deterioration is within normal range.เราต้องการคนมาทำการทดลอง เพื่อดูว่าการเสื่อมของตับอยู่ในเกณปกติหรือไม่
A complete lack of human blood over this period of time resulted in a massive deterioration of the frontal lobe.ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของปีกสมอง ส่วนหน้า สัญญาณแรกของการเสื่อมสภาพของร่างกาย เกิดขึ้นเริ่มจาก
His mental deterioration may be... unavoidable.อาการประสาทเสื่อมอาจเกิดขื้นอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้
I'm sorry that you had to learn about his mental deterioration in such a public forum.ผมเสียใจที่ คุณต้องเรียนรู้ความเสือมลงของจิตใจเขา เช่นในฟอรัมสาธารณะ
It's a gradual deterioration of the muscles of the heart.มันคือการที่กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมสภาพ

-deterioration- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
急転悪化[きゅうてんあっか, kyuuten'akka] (n,vs) suddenly turning for the worse; sudden deterioration
経年劣化[けいねんれっか, keinenrekka] (n,vs) degradation over time; time-related deterioration
Japanese-English: COMDICT Dictionary
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration

-deterioration- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเสื่อม[n.] (kān seūam) EN: deterioration ; degradation FR:
การเสื่อมสภาพ[n. exp.] (kān seūam s) EN: deterioration ; decrepitude FR:
กษัย[n.] (kasai) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; termination ; deterioration FR:
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ความเสื่อมทราม[n.] (khwām seūam) EN: degeneration ; deterioration ; fall FR:
ความเสื่อมสภาพ[n. exp.] (khwām seūam) EN: deterioration FR:
ความเสื่อมโทรม[n.] (khwām seūam) EN: decadence ; rotten ; deterioration FR: décadence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -deterioration-
Back to top