ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-detailed-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น detailed, *detailed*,

-detailed- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่
We've been detailed a long-range recon in the morning.เราได้รับมอบหมาย ให้ออกลาดตระเวน
Lt. Reilly detailed it to me just after you brought it to him.หมวดไรลีย์รายงานฉันแล้ว ตอนนี้เป็นความรับผิดชอบของฉัน
But I don't have a detailed memory of it. lt was too scary.กู้นอกระบบเหรอ? แบบไหนกัน
Here the detailed assessment criteriaนี่คือรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
The elders hold the power to organize their memories and thoughts into a single, cohesive vision a detailed record of their reign.ผู้อาวุโสจะรวบรมพลังและควบคุมความทรงจำและคิด.. ..ให้เป็นหนึ่งเดียว บันทึกรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับยุดการปกครองของพวกเขา
Can you get in there and bring back more detailed intel?คุณสามารถหาข้อมูลให้ละเอียดกว่านี้ได้อีกมั้ย?
The memory cards you have contain detailed information... of a retired spy i am looking for, his name is Tai Chi-Lung.มีข้อมูลของสายลับคนก่อนซึ่งอยู่ใน เมมโมรี่การ์ดของแก ผู้ชายที่ชื่อไต้จื่อหลง
How many men have you detailed for tonight?พาเจ้าหน้าที่มาด้วยกี่นาย
Please try and be as detailed as possible.กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ละเอียด
It's a little vague, Mr. Gordon. Could you give me more detailed specs?มันเป็นเพียงเล็กน้อยคลุมเครือนายกอร์ดอน คุณจะให้ฉันรายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
To even consider re-establishing contact with a child, there is a detailed process.แค่เปลี่ยนสัญญานี่ -ก็มีขั้นตอนอีกตั้งมากมาย

-detailed- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大样[dà yàng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˋ, 大样 / 大樣] arrogant; full-page proofs (of newspaper); detailed drawing
清册[qīng cè, ㄑㄧㄥ ㄘㄜˋ, 清册 / 清冊] detailed list; inventory
繁本[fán běn, ㄈㄢˊ ㄅㄣˇ, 繁本] detailed edition; unexpurgated version
详实[xiáng shí, ㄒㄧㄤˊ ㄕˊ, 详实 / 詳實] detailed and reliable; full and accurate)
明细表[míng xì biǎo, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, 明细表 / 明細表] schedule; subsidiary ledger; a detailed list
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, 不求甚解] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding

-detailed- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed
各論[かくろん, kakuron] (n) detailed exposition
噛んで含めるように;かんで含めるように[かんでふくめるように, kandefukumeruyouni] (exp) in an easy-to-understand manner; in a very kind and detailed way
巧緻[こうち, kouchi] (adj-na,n) elaborate; exquisite; detailed
明細書[めいさいしょ, meisaisho] (n) detailed statement; detailed account; minute description; specifications; list of particulars
精確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 正確・せいかく) detailed and accurate; exhaustive and precise; meticulous; finely detailed
精義[せいぎ, seigi] (n) detailed exposition
細かい指示[こまかいしじ, komakaishiji] (n) detailed instructions
細則[さいそく, saisoku] (n) by-laws; detailed regulations
細説[さいせつ, saisetsu] (n,vs) detailed explanation
言い含める;言含める[いいふくめる, iifukumeru] (v1,vt) to give detailed instructions
詳伝[しょうでん, shouden] (n) detailed biography
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] (n) {comp} detailed billing data
Japanese-English: COMDICT Dictionary
詳細情報[しょうさいじょうほう, shousaijouhou] detailed information
詳細設計[しょうさいせっけい, shousaisekkei] detailed design
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data

-detailed- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบละเอียด[adj.] (baēp la-īet) EN: detailed FR: détaillé
ข้อมูลรายละเอียด[n. exp.] (khømūn rāil) EN: detailed information FR: informations détaillées [fpl] ; données détaillées [fpl]
ละเอียด[adj.] (la-īet) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ละเอียดอ่อน[adj.] (la-īet øn) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
นิกเขปบท[n.] (nikkhēpabot) EN: verse of summary ; words of summary ; thesis ; passage set up for detailed treatment in a discourse ; saying quoted for discoursing ; discourse-opening verse FR:
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; complete ; extensive ; amplified FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé

-detailed- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
detailliert; ausführlich {adj} | detaillierter; ausführlicher | am detailliertesten; am ausführlichstendetailed | more detailed | most detailed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -detailed-
Back to top