ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-density-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น density, *density*,

-density- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You measured the density of her teeth.คุณตรวจดูความหนาแน่นของฟันเธอ
What's this density on his hip?เกิดอะไรในชะตากรรมนี้ บนสะโพกเขา
Molecular density is inert.ความหนาแน่นโมเลกุลเข้าภาวะเฉื่อย
Based on the density of the image, it's most likely Nile stone.ตามค่าความหนาแน่นของภาพ มันดูคลับคล้ายก้อนหินแม่น้ำไนล์
It's called Sagittarius A, it's located in the center of our galaxy, and it has the density of 40 Suns.ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกาแล็คซี่ของเรา มีความหนาแน่นของดวงอาทิตย์ 40 ดวง
Bone density would indicate that all four digits came from the same person.ความหนาแน่นของกระดูกน่าจะแสดงให้เห็น ว่าทั้งสี่มาจากคนๆเดียวกัน
THERE WERE TINY VARIATIONS IN DENSITY FROM PLACE TO PLACE.มันถูกเรียกว่า ดับลยูแมป,
PHOSPHATE ROCK, GOT A DENSITY OF 1.52,หินฟอสเฟต ความหนาแน่น 1.52
Osteon density of the victim's femur suggests mid-40s.การเสื่อมของกระดูกต้นขา บ่งว่าผู้ตายอายุ40กลางๆ
Must be the density of your bones.อาจเป็นที่ความหนาแน่นของกระดูก
We'll see. Needs a density scan.เราจะเห็น ความต้องการความหนาแน่นของการสแกน
What is density scan?ความหนาแน่นของการสแกนคืออะไร

-density- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密度波[mì dù bō, ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ ㄅㄛ, 密度波] density wave
密度计[mì dù jì, ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧˋ, 密度计 / 密度計] density gauge

-density- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] (n) {comp} data density; packing density (deprecated in this sense)
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
トラック密度[トラックみつど, torakku mitsudo] (n) {comp} track density
ピークレベルメータ[, pi-kureberume-ta] (n) {comp} density meter; peak level meter
ビット密度[ビットみつど, bitto mitsudo] (n) {comp} bit density; recording density
ヘリオックス[, heriokkusu] (n) heliox; gas mixture of helium and oxygen; often hypoxic gas mix used by divers; medical gas used for its low density and easy breathing
格納密度[かくのうみつど, kakunoumitsudo] (n) {comp} loading density
確率密度[かくりつみつど, kakuritsumitsudo] (n) {comp} probability density
確率密度関数[かくりつみつどかんすう, kakuritsumitsudokansuu] (n) probability density function (statistics)
高密[こうみつ, koumitsu] (n) high density
高密度[こうみつど, koumitsudo] (n) high density
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense)
トラック密度[トラックみつど, torakku mitsudo] track density
ピークレベルメータ[ぴーくれべるめーた, pi-kureberume-ta] density meter, peak level meter
ビット密度[ビットひみつ, bitto himitsu] bit density, recording density
単密度[たんみつど, tanmitsudo] single density
格納密度[かくのうみつど, kakunoumitsudo] loading density
確率密度[かくりつみつど, kakuritsumitsudo] probability density
確率密度関数[かくりつみつどかんすう, kakuritsumitsudokansuu] probability density function (PDF)
記録密度[きろくみつど, kirokumitsudo] bit density, recording density, packing density
電力束密度[でんりょくそくみつど, denryokusokumitsudo] power flux density

-density- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังก์ชันความหนาแน่น[n. exp.] (fangchan kh) EN: density function FR:
ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น = ฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น[n. exp.] (fangchan kh) EN: probability density function (pdf) FR:
ความแน่น[n.] (khwām naen) EN: density ; condensation FR: condensation [f]
ความหนาแน่น[n.] (khwām nānae) EN: density FR: densité [f]
ความหนาแน่นของกระดูก[n. exp.] (khwām nānae) EN: bone mineral density ; bone density FR:
ความหนาแน่นของประชากร[n. exp.] (khwām nānae) EN: density of population FR: densité de population [f]
ความหนาแน่นของอุบัติการณ์[n. exp.] (khwām nānae) EN: incidence rate ; incidence density FR:
ความหนาแน่นปรากฏ[n. exp.] (khwām nānae) EN: apparent density FR:
ความหนาแน่นสัมพัทธ์[n. exp.] (khwām nānae) EN: relative density ; specific gravity FR:
ความหนาแน่นตามขอบ[n. exp.] (khwām nānae) EN: marginal density FR:
ความหนาแน่นวิกฤต[n. exp.] (khwām nānae) EN: critical density FR:

-density- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerflussdichte {f} [electr.]armature flux density
Strichcodedichte {f}bar code density
Bitdichte {f} [comp.]bit density
Lagerungsdichte {f} des Bodens [geol.] | lockerste Lagerungsdichtebulk density of soil; compactness of the ground | least compact soil
Trägerdichte {f}carrier density
Zeichendichte {f}character density
Ladungsdichte {f}charge density
Aufzeichnung {f} mit doppelter Dichte [comp.]double density recording
Farbdichte {n}ink density
Flussdichte {f}flux density
Rohdichte {f}gross density
Zeichendichte {f}packing density
Bevölkerungsdichte {f}population density; density of population
Feststoffdichte {f}sediment density
Schalldichte {f}sound density
Spurendichte {f}track density
Speicherdichte {f}storage density
Symboldichte {f}symbol density

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -density-
Back to top