ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dejection-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dejection, *dejection*,

-dejection- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
喪心[そうしん, soushin] (n,vs) absent-mindedness; stupor; dejection
消沈;銷沈[しょうちん, shouchin] (n,vs,adj-no) depression; low spirits; dejection
阻喪;沮喪[そそう, sosou] (n,vs) loss of spirit; dejection

-dejection- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ช้าง[n. exp.] (khī chāng) EN: elephant dung FR: déjection d'éléphant [f]
ขี้ไถ[n.] (khīthai) EN: animal droppings FR: déjection animale [f]
โทมนัส[n.] (thōmmanat) EN: sadness ; sorrow ; grief ; dejection ; melancholy ; depression ; painful mental feeling ; mental displeasure FR:

-dejection- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trübsinn {m}mood of dejection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dejection-
Back to top