ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-degrade-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น degrade, *degrade*,

-degrade- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Finding new and preferably disgusting ways to degrade a friend's mother was always held in high regard.ในสมัยนั้นการหาเรื่องแซว บรรดาแม่ๆ ของพวกเรา เป็นประเด็นที่พวกเรายกมาเล่นกันเสมอๆ
It would degrade me to marry Heathcliff now.ตอนนี้มันจะเป็นการลดเกียรติ หากฉันแต่งงานกับฮีธคลิฟฟ์
I think he heard up until the bit where you said it would degrade you to marry him.ฉันว่าเขาได้ยินถึง ตอนที่คุณบอกว่า มันจะลดเกียรติ หากคุณแต่งงานกับเขาค่ะ
How quickly will the blood degrade my system?เลือดจะทำให้ระบบผมเสื่อมเร็วแค่ไหน
And that was important, because although light enhances art it can also degrade it.และนั้นสำคัญ เพราะแม้ว่าแสงจะทำให้ศิลปสวยขึ้น...
No tests that degrade the samples.ห้ามทำการทดสอบที่ทำให้ตัวอย่างถูกทำลาย ฉันยังสาวเกินกว่าจะเป็นยายใช่มั๊ย
You'd degrade the law you serve, just to protect some woman who cast you aside like offal?คุณทำลายกฎหมายที่คุณเป็นผู้รับใช้ แค่ปกป้องผู้หญิงบางคนที่โยนคุณทิ้งถังขยะมูลฝอยใช่ไหม
Or to degrade these unattainable women, make them uglier.หรือทำลายศักดิ์ศรีของเหยื่อที่เขาไม่ชอบใจ ทำให้พวกเธอน่าเกลียดขึ้น
Probably a forensic countermeasure used to degrade the crime scene.อาจเป็นการกลบเกลื่อนร่องรอย เพื่อทำลายที่เกิดเหตุ
Or symbolically to degrade and humiliate the victims.หรือสัญลักษณ์เพื่อย่อยสลายศพ หรือทรมานเหยื่อ
Now what the hell are you holding over Ashley that would compel her to degrade herself like this?ตอนนนี้มันเรื่องบ้าอะไรกันที่พ่อกับแม่เอามาขู่แอชลีย์ ที่จะบังคับให้เธอลดตัวลงมาทำเรื่องแบบนี้ได้
These chemicals have a half-life. They degrade quickly.สารเคมีพวกนี้มีอายุแค่ครึ่งเดียว มันลดคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว

-degrade- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
持ち崩す;持崩す(io)[もちくずす, mochikuzusu] (v5s,vt) to ruin oneself; to degrade oneself
落つ;墜つ;堕つ[おつ, otsu] (v5t,vi) (1) (See 落ちる・1,落ちる・2,落ちる・3,落ちる・4) to fall down; to drop; (2) to fail (e.g. exam); (3) to crash; to degenerate; to degrade
身を落とす[みをおとす, miwootosu] (exp,v5s) to descend; to stoop; to degrade oneself; to be reduced to

-degrade- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหล่งเสื่อมโทรม[n. exp.] (laeng seūam) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline FR: taudis [mpl] ; bidonville [m] ; lieu dégradé [m]
ย่อยสลาย[v. exp.] (yǿi salāi) EN: degrade FR: dégrader

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -degrade-
Back to top