ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-deftness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deftness, *deftness*,

-deftness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคล่องแคล่ว[n.] (khwām khløn) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity FR: agilité [f] ; habileté [f]
ความคล่องแคล่วว่องไว[n. exp.] (khwām khløn) EN: deftness FR:
ความว่องไว[n.] (khwām wǿngw) EN: quickness ; agility ; deftness ; nimbleness FR: agilité [f] ; vivacité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -deftness-
Back to top