ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-defendant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น defendant, *defendant*,

-defendant- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The defendant doesn't even have to open his mouth. That's in the Constitution.จำเลยไม่ได้มีการเปิดปากของเขา ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ
Nine of us now seem to feel that the defendant is innocent.Nine of us now seem to feel that the defendant is innocent.
We have, your honour. We find the defendant guilty of all charges.Please do NOT hardsub/stream our thai subtitles in any streaming sites
Inspector, the defendant Conlon presented an alibi...ผู้ตรวจราชการจำเลย Conlon นำเสนอข้อแก้ตัว ...
There is a lengthy legal precedent, Your Honor, going back to 1789, whereby a defendant can claim self-defense against an agent of the government... if that act is deemed a defense against tyranny, a defense of liberty.มีรายละเอียด สิทธิตามกฎหมาย ครับใต้เท้าเมื่อปี 1 789 ในการที่จำเลยสามารถอ้างสิทธิ์ป้องกัน ตนเองต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถ้าการกระทำนั้นถือว่าเป็นการถูกข่มเหง สิทธิในการป้องกันตัว
But Swinney was a one-time sperm donor... and our defendant was an habitual sperm donor... who also happens to be harassing the parents... in his quest for visitation.แต่สวีนนี่เป็นแค่คนที่บริจาคแค่ครั้งเดียวนะ ในขณะที่จำเลยเป็นผู้บริจาคประจำ ซึ่งบังเอิญเป็นการคุกคามผู้ปกครอง
Unless the defendant attempted to contact... every single one-night stand to determine... if a child resulted in those unions... he has no parental claim over this child whatsoever.ถ้าจำเลยไม่ได้จงใจจะสานต่อ ความสัมพันธ์เพียงข้ามคืนกับผู้หญิงทุกคน แล้วถ้าเด็กคนนี้เป็นหนึ่งในผลิตผลของความสัมพันธ์เหล่านั้น
And what was the defendant doing?แล้วจำเลยทำอะไรในตอนนั้น
Rule 3.03 of Supreme Judicial Court... states that a law student may appear on behalf... of a defendant in criminal proceedings.กฎข้อที่ 3 วรรค 3 ศาลสูงสุด... บัญญัติว่านักศึกษานิติศาสตร์สามารถว่าความในฐานะ... ทนายฝ่ายจำเลยในการพิจารณาคดีอาชญากรรม
However according to the medical evaluation and the psychoanalysis report the defendant is confirmed to be mentally unstable.แต่อย่างไรก็ตาม... ...ตามผลการตรวจของแพทย์ และรายงานทางประสาท
The defendant is innocent.จำเลยจะเป็นผู้ไม่มีความผิด
But since the defendant can repeat another offense she is to be put in the National Psychiatric Hospital.แต่เพราะว่าจำเลยอาจกระทำการที่ขาดสติได้อีก ...เธอจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลผู้ป่วยโรคจิต

-defendant- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
被告人[bèi gào rén, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ, 被告人] defendant (in legal case)

-defendant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人定質問[じんていしつもん, jinteishitsumon] (n) establishing the identity of a defendant
原告対被告[げんこくたいひこく, genkokutaihikoku] (n) plaintiff versus defendant
原被[げんぴ, genpi] (n) plaintiff and defendant
認諾[にんだく, nindaku] (n,vs) admission by a defendant of the justice of a plaintiff's case; cognovit

-defendant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่ายจำเลย[n. exp.] (fāi jamloēi) EN: defendant FR:
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; accused person FR: accusé [m] ; prévenu [m] ; inculpé [m]
พิพากษาให้จำเลยชนะ[v. exp.] (phiphāksā h) EN: decide in favour of the defendant FR:
ผู้ต้องหา[n.] (phūtǿnghā) EN: suspect ; accused ; defendant ; alleged offender FR: accusé [m]
ทนายจำเลย[n. exp.] (thanāi jaml) EN: defendant's attorney ; defendant's counsel ; attorney for the defendant FR: avocat de la défense [m]
ตกเป็นจำเลย[v. exp.] (tokpen jaml) EN: become a defendant FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -defendant-
Back to top