ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-decrease-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น decrease, *decrease*,

-decrease- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น
And Bill can begin to decrease it once his anxiety lessens about being attacked...และบิลล์เริ่มลดมันได้ ครั้งหนึ่งเขาห่วง เกี่ยวกับถูกทำร้ายโดยคนไข้ของเขา
I think you need to seriously decrease your cappuccino dependency.ฉันว่าเธอน่าจะลดคาปูชิโนลงบ้างนะ
Every simulation we've run, we've seen that once the machines are inside the city the odds of our survival decrease dramatically.เครื่องจักรทุกๆชนิดที่เราเดินเครื่อง ที่เราเห็น คือเครื่องจักรที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในเมือง น่าแปลกที่มีคนรอดชีวิต ลดลงจนน่าตกใจ
You decrease the overall weight then... That's not going to work.ลดน้ำหนักมันก็ไม่ลงไปหรอก
Keep an eye on my fiancé, and decrease his morphine drip.นีเธอดูอาการคุ่หมั้นหมอไว้นะ แล้วลดมอร์ฟีนลงหน่อย
In fact, when they come upon a new food source they have a gangbang in order to decrease tension-จริงแล้วๆ ตอนพวกมันพบแหล่งอาหารใหม่.. ..พวกมันเอากันเป็นหมู่ เพื่อที่จะลดความเครียด..
But if we don't operate on the other one, there could be a decrease in blood flow to the brain, which could put the child at risk developmentally.และตอนที่จูบมือเล็กๆของเขา
You said a secretary should help decrease your stress, right?คุณบอกว่าเลขาควรจะ ช่วยลดความเครียดของคุณ ,ใช่ไหม?
The chances of finding your boss alive decrease with each passing second.ทางรอดของเจ้านายคุณ เหลือน้อยลงทุกๆวินาทีนะ
The abruption's caused a decrease in blood flow to your son.เกิดภาวะรกเด็ก ลอกตัวก่อนกำหนดนะ ทำให้เลือดไปเลี้ยงเด็ก น้อยลง
It's not an exaggeration to say this is our chance to cut into their stronghold. the difference between the two banks will decrease to 20 percent.ที่ปรึกษาคาวาฮาระ แถบโอซาก้า-โกเบ มีบริษัทเหล็กมากมาย ขอโทษนะครับ แต่คุณทราบไหมครับว่า ธนาคารเรามีส่วนแบ่งการตลาดอยู่เท่าไร

-decrease- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消肿[xiāo zhǒng, ㄒㄧㄠ ㄓㄨㄥˇ, 消肿 / 消腫] rapid decrease of a swelling; detumescence

-decrease- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.)
人口減少[じんこうげんしょう, jinkougenshou] (n) depopulation; falling population; decrease in population; population decline
利下げ[りさげ, risage] (n,vs) decrease in interest rates; (P)
少子化[しょうしか, shoushika] (n,vs) declining birth rates; decrease in the number of children
急減[きゅうげん, kyuugen] (n,vs) sudden decrease
減じる[げんじる, genjiru] (v1,vi) (See 減ずる) to subtract; to deduct; to reduce; to decrease
減る[へる, heru] (v5r,vi) to decrease (in size or number); to diminish; to abate; (P)
減益[げんえき, gen'eki] (n,vs) decrease in profits; (P)
目減り[めべり, meberi] (n,vs) loss in weight; decrease in value; (P)
純減[じゅんげん, jungen] (n,vs) net reduction; net decrease
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P)
繰り下がり;繰下がり[くりさがり, kurisagari] (n) decrease in digit (e.g. if we substract 2 from 11)
食欲減退[しょくよくげんたい, shokuyokugentai] (n) decrease in appetite; loss of appetite
Japanese-English: COMDICT Dictionary
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)

-decrease- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce ; assuage FR: soulager ; apaiser ; diminuer ; calmer ; mitiger (vx)
ด้อยลง[v. exp.] (dǿi long) EN: decrease ; diminish ; decline ; deteriorate FR:
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
การลด[n.] (kān lot) EN: cut ; decrease ; narrowing FR: réduction [f] ; diminution [f]
การลดค่าร้อยละ[n. exp.] (kān lot khā) EN: percentage decrease FR:
การลดลง[n. exp.] (kān lotlong) EN: decrease ; decline ; drop ; decrement FR: baisse [f] ; abaissement [m] ; chute [f]
การเสื่อมค่า[n. exp.] (kān seūam k) EN: depreciation ; decrease in value FR:
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ลง[v.] (long) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser ; descendre
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ลดลาวาศอก[n.] (lotlāwāsøk) EN: give quarter ; decrease adamant FR:
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi lon) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer ; calmer ; s'amoindrir ; s'amenuiser
ลดหย่อน[v.] (lotyøn) EN: reduce ; lower ; decrease ; abate ; bring down ; lighten ; allow a deduction FR: réduire ; diminuer
ลดหย่อนผ่อนโทษ[X] (lotyøn phǿn) EN: reduce a punishment ; reprieve ; decrease penalty FR: réduire la peine ; octroyer un sursis
งวด[v.] (ngūat) EN: dry up ; dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight FR: assécher : être à sec ; se tarir ; décroître ; être serré ; se réduire
น้อยลง[v. exp.] (nøi long) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
อ่อนตัว[v.] (øntūa) EN: reduce ; diminish ; lessen ; lower ; decrease FR:
เพลา[v.] (phēlā [= ph) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax FR:
เพลาลง[v. exp.] (phēlā long ) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce FR:
หรี่[v.] (rī) EN: diminish ; lower ; decrease ; turn down ; narrow FR:
ซา[v.] (sā) EN: decrease ; diminish ; abate ; let up ; moderate ; subside FR: diminuer
ถอย[v.] (thøi) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken FR: faiblir
ถอยถด[v.] (thøithot) EN: decrease FR:
ทุเลา[v.] (thulao) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate FR:
ตก[v.] (tok) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off FR: reculer ; être en déclin
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease FR: abréger ; condenser

-decrease- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckabfall {m}pressure decrease

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -decrease-
Back to top