ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-declaration-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น declaration, *declaration*,

-declaration- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that's the basis of this declaration of independence?แล้วนั่นเป็นพื้นฐาน ของการประกาศเอกราชรึไง
The declaration of war has already been delivered to the ambassadors.เอกสารประกาศสงคราม ถูกส่งไปให้เอกอัครราชทูตแล้ว...
Charles Carroll was the last surviving signer of the Declaration of Independence.ชาลล์ คาร์รอลล์ เป็นคนลงนามในใบประกาศเอกราช ที่เหลือรอดคนสุดท้าย.
Come on, there's no invisible map on the back of the Declaration of Independence.ไม่เอาน่า,ไม่มีแผนที่ที่มองไม่เห็น หลังใบประกาศอิสรภาพนั่นหรอก.
I'm not gonna let you steal the Declaration of Independence.ฉันไม่ต้องการให้นายขโมย ใบกระกาศอิสรภาพ
He's gonna steal the Declaration of Independence, Ben.ฉันหมายถึงเอียน. เขาจะขโมยใบประกาศอิสรภาพหนะ, เบน.
Is it really so hard to believe that someone's gonna try to steal the Declaration of Independence?มันยากที่จะเชื่อ ว่ามีใครต้องการจะขโมย ใบประกาศอิสรภาพ?
Someone's gonna steal the Declaration of Independence.มีคนจะขโมย ใบประกาศอิสรภาพ.
They assured us that the Declaration cannot possibly be stolen.พวกเขาแน่ใจว่าไม่มีทางจะขโมยมันได้.
Mr Brown, I have personally seen the back of the Declaration of Independence, and I promise you, the only thing there is a notation that reads,คุณ บราวน์, ฉันเห็นด้านหลัง ของใบประกาศอิสรภาพแล้ว และสามารถยินยันว่า สิ่งที่มีบันทึกอยู่คือ
"Original Declaration of Independence, dated..."หนังสือประกาศอิสรภาพฉบับจริง, ลงวันที่ ..
I'm gonna steal the Declaration of Independence.ฉันจะขโมย ใบประกาศอิสรภาพ.

-declaration- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独立宣言[dú lì xuān yán, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, 独立宣言 / 獨立宣言] Declaration of Independence
申报单[shēn bào dān, ㄕㄣ ㄅㄠˋ ㄉㄢ, 申报单 / 申報單] declaration form
假报告[jiǎ bào gào, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, 假报告 / 假報告] false report; forgery; fabricated declaration (e.g. income tax return)
世界人权宣言[Shì jiè Rén quán Xuān yán, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, 世界人权宣言 / 世界人權宣言] Universal Declaration of Human Rights

-declaration- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] (n) {comp} global declaration
システム宣言[システムせんげん, shisutemu sengen] (n) {comp} system declaration
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender)
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] (n) {comp} marked section declaration
マーク宣言[マークせんげん, ma-ku sengen] (n) {comp} markup declaration
人間宣言[にんげんせんげん, ningensengen] (n) Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946)
人間環境宣言[にんげんかんきょうせんげん, ningenkankyousengen] (n) UN declaration on the human environment issued in Stockholm in 1972
切言[せつげん, setsugen] (n,vs) urging; persuasion; declaration
天皇人間宣言[てんのうにんげんせんげん, tennouningensengen] (n) Imperial Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946)
宣戦布告[せんせんふこく, sensenfukoku] (n,vs) declaration of war; proclamation of war
意思表示[いしひょうじ, ishihyouji] (n,vs) declaration of intention; (P)
暗示宣言[あんじせんげん, anjisengen] (n) {comp} implicit declaration
檄文[げきぶん, gekibun] (n) written appeal; manifesto; declaration
玉音放送[ぎょくおんほうそう, gyokuonhousou] (n) (See ポツダム宣言) radio broadcast announcing acceptance of the Potsdam Declaration and the end of the war (recording of Hirohito; broadcast Aug. 15, 1945)
課税証明書[かぜいしょうめいしょ, kazeishoumeisho] (n) tax declaration certificate
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] (n) {comp} open marked section declaration
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration
システム宣言[システムせんげん, shisutemu sengen] system declaration
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration
マーク宣言[マークせんげん, ma-ku sengen] markup declaration
型宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] type declaration statement
外部宣言[がいぶせんげん, gaibusengen] external declaration
宣言部分集合[せんげんぶぶんしゅうごう, sengenbubunshuugou] declaration subset
属性並び宣言[ぞくせいならびせんげん, zokuseinarabisengen] attribute (definition) list declaration
属性定義並び宣言[ぞくせいていぎならびせんげん, zokuseiteiginarabisengen] attribute definition list declaration
文書型宣言部分集合[ぶんしょがたせんげんぶぶんしゅうごう, bunshogatasengenbubunshuugou] document type declaration subset
文脈宣言[ぶんみゃくせんげん, bunmyakusengen] contextual declaration
暗示宣言[あんじせんげん, anjisengen] implicit declaration
注釈宣言[ちゅうしゃくせんげん, chuushakusengen] comment declaration
短縮参照使用宣言[たんしゅくさんしょうしようせんげん, tanshukusanshoushiyousengen] short reference use declaration
短縮参照対応表宣言[たんしゅくさんしょうたいおうひょうせんげん, tanshukusanshoutaiouhyousengen] short reference mapping declaration
記法宣言[きほうせんげん, kihousengen] notation declaration
連結型宣言部分集合[れんけつがたせんげんぶぶんしゅうごう, renketsugatasengenbubunshuugou] link type declaration subset
連結集合宣言[れんけつしゅごうせんげん, renketsushugousengen] link set declaration
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration

-declaration- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบฟอร์มการเสียภาษีศุลกากร[n. exp.] (baēp føm kā) EN: customs declaration form FR:
แจ้งเกิด[n. exp.] (jaēng koēt) EN: notification of birth FR: déclaration de naissance [f]
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:
การแจ้ง[n.] (kān jaēng) EN: notification ; declaration FR:
การแจ้งความเท็จ[n. exp.] (kān jaēngkh) EN: FR: fausse déclaration [f]
การประกาศ[n.] (kān prakāt) EN: announcement ; declaration ; stating FR: déclaration [f] ; annonce [f] ; proclamation [f]
การประกาศจ่ายเงินปันผล[n. exp.] (kān prakāt ) EN: declaration of a dividend FR:
การประกาศเจตจำนง[n. exp.] (kān prakāt ) EN: declaration of intent FR: déclaration d'intention [f]
การประกาศสงคราม[n. exp.] (kān prakāt ) EN: declaration of war FR: déclaration de guerre [f]
การแสดงเจตนา[n. exp.] (kān sadaēng) EN: declaration of intention ; disclosing one's intention ; intention representation FR: déclaration d'intention [f]
การแสดงเจตนาลวง[n. exp.] (kān sadaēng) EN: declaration of a fictitious intention FR:
การแถลง[n.] (kān thalaēn) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication FR: déclaration [f]
การแถลงร่วมกัน[n. exp.] (kān thalaēn) EN: joint declaration FR: déclaration commune [f]
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; declaration ; statement ; evidence FR: déposition [f] ; déclaration [f] ; témoignage [m]
คำปฏิญาณ[n. exp.] (kham patiyā) EN: oath ; pledge ; vow ; declaration FR: serment [m]
คำประกาศ[n. exp.] (kham prakāt) EN: announcement ; declaration FR: déclaration [f]
คำแถลง[n.] (khamthalaēn) EN: statement ; announcement ; declaration ; communiqué FR: communiqué [m]
คำแถลงการณ์[n.] (khamthalaēn) EN: declaration ; argument FR:
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer ; exprimer
ปฏิญญา[n.] (patinyā) EN: declaration ; vow ; agreement ; pledge ; promise FR: déclaration [f]
ปฏิญญาอาเซียน[n. prop.] (Patinyā ASĪ) EN: ASEAN Declaration FR:
ปฏิญญาชะอำ-หัวหิน[n. prop.] (Patinyā Cha) EN: Cha-am Hua Hin Declaration FR:
ปฏิญญากรุงเทพฯ = ปฏิญญากรุงเทพ[n. prop.] (Patinyā Kru) EN: Bangkok Declaration FR:
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน[n. prop.] (Patinyā Sāk) EN: Declaration of Human Rights FR: Déclaration des droits de l'Homme [f]
ปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน[n. prop.] (Patinyā Sam) EN: Declaration of ASEAN Concord FR:
พิธีลงนามในปฏิญญาอาเซียน[n. prop.] (Phithī Long) EN: signature of the Bangkok Declaration FR:
พิธีลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ[n. prop.] (Phithī Long) EN: signature of the Bangkok Declaration FR:
ประกาศ[n.] (prakāt) EN: announcement ; declaration ; proclamation ; notice ; notification FR: annonce [f] ; déclaration [f] ; proclamation [f] ; notification [f] ; avis [m]
แถลงการณ์ร่วม[n.] (thalaēngkān) EN: joint communiqué ; joint statement FR: communiqué commun [m] ; déclaration commune [f]
แถลงนโยบายรัฐบาล[n. exp.] (thalaēng na) EN: government's policy statements ; policy statement ; policy speech FR: déclaration de politique gouvernementale [f]
ถ้อยคำ[n.] (thǿikham) EN: words ; wording ; diction ; FR: déclaration [f]
ถ้อยคำเท็จ[n. exp.] (thǿikham th) EN: false statement FR: fausse déclaration [f]
ถ้อยแถลง[n.] (thøithalaēn) EN: statement ; argument ; summation ; declaration FR:
วัช[n.] (wat) EN: FR: déclaration [f]

-declaration- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekenntnis {n} zudeclared belief in; declaration of belief in
Langzeitlieferantenerklärung {f}long-term supplier declaration
eidesstattliche Erklärung {f}statutory declaration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -declaration-
Back to top