ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-deceased-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deceased, *deceased*,

-deceased- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินเมีย (adj.) having many deceased wives
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'The bodies of the recently deceased are returning to life and attacking the living.''ร่างของผู้เสียชีวิตลุกขึ้นมาจู่โจมผู้คน'
'The fact that the mobile deceased retained their primal instincts 'make them ideal recruitment for the service industry, 'as well as other roles such as... 'เนเธฅเน‰เธงเน€เธชเธตเธขเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™เธเน‡เธ”เธฑเธ‡เธ‚เธถเน‰เธ™เธกเธฒเธญเธตเธเธงเนˆเธฒ "เนเธเน„เธ”เน‰เธขเธดเธ™เธ‰เธฑเธ™เธžเธนเธ”เธกเธฑเน‰เธข เน„เธญเน‰เธซเธ™เธน" "เน„เธ”เน‰เธขเธดเธ™เธ„เธฃเธฑเธš"
The spirits of the deceased who carried the Geostigma...วิญญาณของคนที่เป็นโรครอยแผลดวงดาวยังไงล่ะ
We are still in mourning over the deceased Queen,เรายังไว้ทุกข์ให้ราชินีที่เพิ่งจะสวรรคตอยู่นะกระหม่อม
These are the tokens for the promise made between the recently deceased King Sung Jo and Mr. Shin.นี่เป็นเครื่องหมายแห่งสัญญาระหว่างกษัตริย์ซุงโจและคุณชิน
I therefore conclude from the evidence gathered that the deceased entered the room with a bunch of flowers.ผมขอสรุปจากหลักฐานที่เรามีว่า... ผู้ตายเข้ามาในห้องนี้ พร้อมช่อดอกไม้
She's on the deceased list.เธอมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้เสียชีวิตนี่
Okay, now, did the deceased hand anything to you?ผู้ตายมอบอะไรให้คุณมั้ยครับ
They took me as the daughter of my deceased father, so they thought I was capable enough to be entrusted.เพราะพวกเค้าเห็นหนูเป็นลูกสาวของพ่อ พวกเค้าเลยคิดว่าหนูจะมีความสามารพอถึงได้มอบหมายงานให้น่ะค่
Suddenly, some boy arrives with a letter from his recently deceased mother claiming Gusteau is his father?จู่ๆ เด็กที่ไหนก็ไม่รู้โผล่มาพร้อมจดหมาย จากแม่ที่เพิ่งตาย และอ้างว่ากุสโตว์เป็นพ่องั้นเหรอ?
Those vehicles are titled and registered to deceased people.รถพวกนี้จดทะเบียน โดยชื่อของคนที่ยไปแล้วทั้งนั้น
The name of the deceased is...ชื่อของผู้ตายคือ ...

-deceased- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亡母[wáng mǔ, ㄨㄤˊ ㄇㄨˇ, 亡母] deceased mother
先公[xiān gōng, ㄒㄧㄢ ㄍㄨㄥ, 先公] deceased father; deceased senior male figure
先大母[xiān dà mǔ, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ, 先大母] deceased paternal grandmother
先妣[xiān bǐ, ㄒㄧㄢ ㄅㄧˇ, 先妣] deceased mother; mother of an ancestor
先慈[xiān cí, ㄒㄧㄢ ㄘˊ, 先慈] deceased mother
先父[xiān fù, ㄒㄧㄢ ㄈㄨˋ, 先父] deceased father; my late father
丧妻[sàng qī, ㄙㄤˋ ㄑㄧ, 丧妻 / 喪妻] deceased wife
[bǐ, ㄅㄧˇ, 妣] deceased mother

-deceased- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亡祖父[ぼうそふ, bousofu] (n) deceased (one's late) grandfather
枕経[まくらぎょう, makuragyou] (n) sutra recitation at the bedside of a deceased person
遺功[いこう, ikou] (n) works following the deceased
遺影[いえい, iei] (n) portrait of deceased person; (P)
遺筆[いひつ, ihitsu] (n) writing left by the deceased
遺芳[いほう, ihou] (n) memory or autograph of deceased
遺集[いしゅう, ishuu] (n) collection of writings by the deceased
遺髪[いはつ, ihatsu] (n) hair of the deceased
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive
骨箱[こつばこ, kotsubako] (n) box in which ashes of the deceased are kept; box in which a funerary urn is kept
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P)

-deceased- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังสุกุล[n.] (bangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
บังสุกุล[X] (bangsukun) EN: perform the ceremony of dedicating robes to a deceased person FR:
มรณะ[adj.] (mørana) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal FR: mortel ; de mort
ปังสุกุล[n.] (pangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
ผู้ล่วงลับ[n.] (phūlūanglap) EN: deceased ; departed ; dead person FR: défunt [m] ; disparu [m] ; mort [m]
ผู้ตาย[n. exp.] (phū tāi) EN: deceased ; decedent ; dead person FR: défunt [m] ; mort [m] ; disparu [m]
ผู้วายชนม์[n. exp.] (phū wāichon) EN: deceased FR:
ศพ[n.] (sop) EN: [classif.: deceased people] FR: [classif. : personnes décédées]
ทักษิณานุประทาน[n.] (thaksinānup) EN: offering dedicated to the deceased ; the making of merits for the dead people ; offering made to monks on behalf of the dead FR:
วายชนม์[adj.] (wāichon) EN: deceased FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -deceased-
Back to top